(izmjena) Sazivanje XIII (trinaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 27.05.2014.

Oglašavanjem ovog obavještenja o sazivanju XIII redovne Skupštine dioničara društva Šumar­stvo „Prenj" d.d. Konjic zakazane za 30. (ponedjeljak) 6. 2014. godine vrši se ispravka obavje­štenja o sazivanju Skupštine dioničara društva Šumarstvo „Prenj" d.d. Konjic oglašenog u listu Oslobođenje 26. (ponedjeljak) 5. 2014. godine tako da isto sada glasi:

Na osnovu članova 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08,88/08,7/09 i 63/10), člana 10. Pravila uprav­ljanja dioničkim društvima ("Službene novine FBiH", br. 24/06, 27/06 i 30/07), člana 61. Statuta Šu­marstvo "Prenj" d.d. Konjic i Odluke Nadzornog odbora Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic br. P-36/14 od 16.5.2014. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XIII (TRINAESTE) SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA ŠUMARSTVO „PRENJ" DD KONJIC

 

Obavještavaju se dioničari društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic da će se 30. (ponedjeljak) 6. 2014. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama sjedišta Društva u Konjicu, ul. Sarajevska br. 31, održati redovna XIII Skupština dioničara društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic.

 

Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela:

a) izbor predsjedavajućeg Skupštine;

b) izbor Odbora za glasanje (predsjednik i 2 člana);

c) izbor zapisničara;

d) izbor dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne XII Skupštine dioničara društva održane 20. (četvrtak) juna 2013. godine.

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja društva za 2013. godinu, koji uključuje:

a) Finansijski izvještaj društva;

b) Izvještaj Odbora za reviziju;

c) Izvještaj vanjskog revizora;

d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora;

4. Donošenje odluke o načinu pokrića ostvarenog gubitka Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za 2013. godinu.

5. Donošenje odluke o izbora vanjskog revizora za 2014. godinu.

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za XIII skupštinu dioničara Društva, dostupni su dioničarima Društva u prostorijama Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic na adresi Sarajevska br. 31. prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja. U radu i odlučivanju XIII skupštine dioničara Društva mogu učestvovati svi dioničari Društva koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći od davaoca punomo­ći i punomoćnika date na obrascu koji se može dobiti u prostorijama Društva. Glasanje na Skupštini vriši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" pri­jedloga odluke.

Dioničar ili grupa dioničara sa 5% i više dionica Društva sa pravom glasa ima pravo dati eventualni pri­jedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda Skupštine sa prijedlogom odluke u skladu sa propisanom pro­cedurom i zakonom u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Dioničari ili punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu XIII Skupštine dužni su dostaviti pri­javu za učešće u radu i odlučivanju XIII skupštine dioničara lično ili putem pošte na adresu Sarajev­ska br. 31. 88400 Konjic, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma održavanja skupštine. Svim uredno prijavljenim dioničarima ili punomoćnicima dioničara, Odbor za glasanje će izdati pot­vrdu o prijemu prijave, koju dioničar predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta pred početak ra­da Skupštine uz prezentiranje dokumenta za identifikaciju (kopiju dokumenta, lična karta, pasoš itd.).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama Društva na gore navedenoj adresi ili na telefon 036/726-209.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: