(izmjene i dopune Plana nabavki za 2016. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i tinti, toplih i hladnih napitaka, potrošnog materijala, materijala za održavanje higijene, goriva, maziva i rashladnih tečnosti, stručne literature, obrazaca za licence i iskaznica za vozače, auto-guma, vrata, ugostiteljskih i restoranskih usluga, administrativnih usluga agencije, savjetovanja, održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova, štampanja i uvezivanja štampanog materijala, oglašavanja u dnevnim novinama, servisiranja i održavanja motornih vozila, rezervnih dijelova, vulkanizerskih usluga, popravke opreme-namještaja, pranja vozila, tehničkog pregleda vozila, osiguranja motornih vozila, kolektivnog osiguranja, usluga preseljenja, popravki i održavanja prostora, demontaže i montaže opreme, servisiranja i održavanja fotokopirnih aparata, printera i fax aparata, deponovanja auto-guma, oglašavanja, usluga mobilne telefonije i interneta, popravki i održavanja prostora (iseljenog), popravki i održavanja klima uređaja, savjetovanja u poslovanju po pitanju uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole i usluga u zaštiti od požara

Datum objave: 21.10.2016. 08:12 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Broj: 05/1-

Tuzla, 18.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/15) ministar trgovine, turizma i saobraćaja donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2016. godinu

Član 1.

U Planu nabavke za 2016. godinu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja broj 05/1-14-4830/16 od 10.02.2016. godine, broj 05/1-14-4830-1/16 od 29.02.2016. godine, broj 05/1-14-4830-2/16 od 24.05.2016. godine, broj 05/1-14-4830-3/16 od 26.08.2016. godine i broj 05/1-14-4830-4/16 od 05.10.2016. godine, u tabeli

 

 

 

 

 

 

 

Budžet; 6137000-

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za tekuće

11.

Nabavka vrata

44221200-7

250,00

3

Oktobar

Novembar

održavanje

Nakon reda 11. u redu „ukupno robe" u koloni „procijenjena vrijednost" broj „13.412,26" zamjenjuje se brojem „13.662,26".

U tabeli u dijelu koji se odnosi na usluge, u koloni „red br", brojevi od „10" do „34" postaju novi brojevi od" 12" do „36"

U tabeli u dijelu koji se odnosi na usluge, red 19. i 20. se mijenja i glasi:

19.

Usluge popravke opreme- namještaja

50000000-5

350,00

3

Februar

Decembar

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

20.

Pranje vozila

50000000-5

425,00

1

 

 

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

U tabeli u dijelu koji se odnosi na usluge,dodaje se novi red 37. i glasi:

 

 

 

 

 

 

 

Budžet; 613900-

 

Savjetodavne usluge

 

 

 

 

 

Ugovorene i druge

37.

u zaštiti od požara

71317100-4

100,00

3

Oktobar

Novembar

posebne usluge

 

Nakon reda 37. u redu „ukupno usluge" u koloni „procijenjena vrijednost" broj „23.681,63" zamjenjuje se brojem „23.956,63".

U redu „ukupno robe i usluge" u koloni „procijenjena vrijednost" broj „37.093,89" zamjenjuje se brojem „37.618,89".

Član 2.

Za 2016. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba i usluga, zaključno sa rednim brojem 37.

Red br

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

ROBA:

1.

Kancelarijski materijal

30190000-7

1.868,53

1

 

 

Budžet; 613400- Nabavka materijala i sitnog inventara

2.

Toneri i tinte

30125100-2 30125110-5 30125120-8

1.546,20

1

-

-

Budžet; 613400- Nabavka materijala i sitnog inventara

3.

Topli i hladni napici

15860000-4 15982000-5 15321000-4

796,00

1

-

-

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

4.

Potrošni materijal

30192000-1

200,00

1

 

 

Budžet; 613400- Nabavka materijala i sitnog inventara

5.

Materijal za održavanje higijene

39800000-0

390,42

1

-

-

Budžet; 613400- Nabavka materijala i sitnog inventara

6.

Goriva, maziva i rashladne tečnosti

09100000-0 092111100-2

3.301,11

1

-

-

Budžet; 613500- Izdaci za usluge prijevoza i goriva

7.

Stručna literatura

22112000-8

500,00

3

Januar

Februar

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

8.

Obrasci za licence i iskaznice za vozače

79820000-8

3.500,00

3

Januar

Februar

Budžet; 613400- Nabavka materijala i sitnog inventara

9.

Nabavka auto- guma

34351100-3

800,00

3

Februar

Februar

Budžet; 613400- Nabavka materijala i sitnog inventara

10.

Toner za fax aparat Samsung M2675FN

30200000-1

510,00

3

Mart

Mart

Budžet; 6134- Nabavka materijala i sitnog inventara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Nabavka vrata

44221200-7

250,00

3

Oktobar

Novembar

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

 

UKUPNO ROBE:

 

13.662,26

 

 

 

 

USLUGE:

12.

Ugostiteljske i restoranske usluge

55310000-6

400,00

3

Januar

Decembar

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

13.

Administrativne usluge agencije

75120000-3

70,00

3

Mart

Mart

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

14.

Usluge savjetovanja

79418000-7

1.500,00

Usluge iz Aneksa II dio B

Februar

Decembar

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

15.

Usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova

30200000-1; 30230000-0; 50312000-5; 50320000-4

200,00

1

-

-

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

16.

Štampanje i uvezivanje štampanog materijala

79810000-5 79820000-8

1.764,00

1

 

 

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge; 6134- Nabavka materijala i sitnog inventara

17.

Oglašavanje u dnevnim novinama

79341000-6 92400000-5

230,00

1

-

-

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

 

Servisiranje i održavanje motornih vozila, isporuka rezervnih dijelova,

50112000-3

1.400,63

1

_

_

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

 

18.

nabavka i vulkanizerske usluge

50110000-9

 

 

 

 

 

19.

Usluge popravke opreme- namještaja

50000000-5

350,00

3

Februar

Decembar

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

20.

Pranje vozila

50000000-5

425,00

1

 

 

Budžet; 6137000- Izdaci za tekuće održavanje

21.

Tehnički pregled vozila

71631200-2

100,00

1

-

-

Budžet; 613500- Izdaci za usluge prijevoza i goriva

22.

Osiguranje motornih vozila

66510000-8

467,00

1

 

 

Budžet; 613800-Izdaci osiguranja

23.

Osiguranje motornih vozila

66510000-8

1.250,00

3

Janaur

Februar

Budžet; 613800-Izdaci osiguranja

24.

Kolektivno osiguranje

66510000-8

520,00

1

 

 

Budžet; 613800-Izdaci osiguranja

25.

Usluge preseljenja

60000000-8

1.025,00

3

Mart

April

Budžet; 613500- Izdaci za usluge prijevoza i goriva

26.

Usluge popravki i održavanje prostora

50000000-5

3.680,00

3

Mart

April

Budžet; 821513- Ulaganja u tuđa stalna sredstva

27.

Usluge demontaže i montaže opreme

50000000-5

1.540,00

3

April

Maj

Budžet; 613700- Izdaci za tekuće održavanje

28.

Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata, printera i fax aparata

50313100-3; 50300000-8; 50313200-4; 30125000-1

500,00

1

 

 

Budžet; 613700- Izdaci za tekuće održavanje

29.

Deponovanje auto-guma

63120000-6

60,00

3

Mart

April

Budžet 613600- Unajmljivanje skladišnog prostora

30.

Usluge oglašavanja

79341000-6 92400000-5

800,00

3

April

April

Budžet 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

31.

Usluge mobilne telefonije

64212000-5

1.125,00

3

Maj

Juni

Budžet 6133- Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

 

 

 

 

 

 

 

Budžet 6133- Izdaci za

 

32.

Usluge interneta

72400000-4

500,00

3

Maj

Juni

komunikaciju i komunalne usluge

33.

Usluge popravki i održavanja prostora (iseljenog)

50000000-5

3.000,00

2

August

Oktobar

Budžet; 6137- Izdaci za tekuće održavanje

34.

Usluge popravki i održavanja klima uređaja

50000000-5

250,00

3

August

Setembar

Budžet; 6137- Izdaci za tekuće održavanje

35.

Servisiranje i održavanje motornog vozila (nabavljenog 30.12.2015. godine)

50112000-3

500,00

3

Juni

Novembar

Budžet; 6137- Izdaci za tekuće održavanje

36.

Usluge savjetovanja u poslovanju po pitanju uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole

79411000-8

2.200,00

3

Septembar

Oktobar

Budžet; 6139- Ugovorene i druge posebne usluge

37.

Savjetodavne usluge u zaštiti od požara

71317100-4

100,00

3

Oktobar

Novembar

Budžet; 613900- Ugovorene i druge posebne usluge

 

UKUPNO USLUGE:

 

23.956,63

 

 

 

 

 

UKUPNO ROBE I USLUGE:

 

37.618,89

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

Oznaka za kolonu „5"- vrsta postupka:

1. Postupak zajedničkih javnih nabavki koji se sprovodi u skladu sa članom 2. Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/12).

2. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

3. Direktni sporazum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: