(izmjene i dopune plana nabavki za 2021. godinu) Nabavka profesionalne opreme za kuhinju, zaštitne opreme (zaštitne maske, hiruške maske, zaštitne rukavice, zaštitni kombinezoni, zaštitne navlake za obuću), ugradnja uređaja za wifi konekciju za potrebe korsnika usluga, liftova, klima uređaja, podnih obloga sa ugradnjom (recepcija, bife, kuhinja, restoran, hodnici i dr), pločastog namještaja po mjeri, telekomunikacijskih usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, interneta, kablovske televizije, usluga redovnog održavanja i servisiranja električnih i rashladnih uređaja u vešeraju i kuhinji, nadzora nad rekontrukcijom ravne terase i krova A objekta

Datum objave: 06.04.2021. 12:17 / Izvor: Akta.ba, 28.03.2021.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR"

S A R A J E V O

 

Broj: 15-456/21.

Sarajevo, 23.03.2021. god.

 

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br.39/14) i člana 42. stav (2) alineja k), Direktorica KJU „Gerontološki centar, donosi i predlaže Upravnom odboru da odobri slijedeće:

 

IZMJENE I DOPUNE PLAN JAVNIH NABAVKI

KANTONALNE JAVNE USTANOVE „GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO

ZA 2021. GODINU

 

Plan javnih nabavki Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar" Sarajevo za 2021.godinu predstavlja dokument kojim se planiraju nabavke roba, usluga i radova, koje će Kantonalna javna ustanova „Gerontološki centar" Sarajevo provesti u 2021. godini.

 

Planiranje nabavke robe obuhvata obezbjeđenje predmeta i opreme svih vrsta namijenjenih tržištu, koje Gerontološki centar planira i nabavlja za potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti (osnovna sredstva, sitan inventar, potrošni materijal, hrana, sredstva za održavanje higijene, kancelarijski materijal, sanitetski materijal koji nije osiguran od strane domova zdravlja, te farmaceutskih proizvoda za korisnike koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, a isti su smješteni u Gerontološki centar i dr.).

 

Planiranje nabavke usluga podrazumijeva planiranje raznih stručnih i servisnih usluga (usluge servisiranja, održavanja i opravke opreme, liftova, instalacija, protiv požarnih aparata, usluge sanitarnih i periodičnih preglada zaposlenih, usluge pregleda uzoraka hrane, vode i radnih površina, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, bankarske usluge, usluge osiguranja, usluge pokopnih društava, usluge tehničkog pregleda vozila i dr.).

 

Planiranje radova podrazumijeva planiranje raznih građevinskih, zanatskih i završnih radova na objektima i unutar objakata, ugradnju građevinskih i drugih instalacija i drugo.

U ovom kontekstu vrlo je bitno realno i blagovremeno planiranje od čega zavisi i uspješnost same nabavke.

 

Proces pripreme provođenja postupka javnih nabavki sadrži niz pripremnih radnji koje uvjetuju pravovremeno provođenje postupka javnih nabavki. Zapostavljanjem elemenata planiranja dovelo bi do situacija da se kasni sa javnim nabavkama.

Ovim Planom utvrđene su vrste predmeta nabavki roba, usluga i radova, procijenjena vrijednost, kao i način, odnosno metode i postupci koji će se primijeniti prilikom nabavki u skladu sa vrijednosnim razredima.

Postupak nabavke zavisi od vrijednosnih razreda koji određuju način primjene propisanih procedura.

Gerontološki centar primjenjuje sljedeće postupke nabavke:

❖ otvoreni postupak,

❖ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda,

❖ direktni sporazum,

❖ pregovarački postupak (sa ili bez obavještenja o nabavci)

 

Postupak javne nabavke se pokreće odlukom direktora. Prilikom pripreme odgovarajućeg postupka nabavke koristitit će se model tenderske dokumentacije za otvoreni postupak nabavke, odnosno model konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koje propisuje Agencija za javne nabavke BiH.

Rok za prijem ponuda mora biti dovoljno dug da ostavi zainteresovanim stranama razuman i primjeren vremenski period za pripremu i dostavljanje ponude. Rokovi prijema ponuda određuju se u skladu sa članom 40. i članom 43. Zakona o javnim nabavkama.

U otvorenom postupku i postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, zavisno od predmeta nabavke, kao kriteriji dodjele ugovora koristit će se kriterij najniža cijena ili kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, otvaranje ponuda je javno, a sva obavještenja u postupku nabavke objavljuju se na Portalu javnih nabavki, s tim da se u otvorenom postupku nabavke sažetak obavještenja objavljuje i u "Službenom glasniku BiH". U ovim postupcima nabavke ugovor se može dodijeliti i u slučaju kada se primi jedna prihvatljiva ponuda i to najkasnije u roku od 10 dana od dana okončanja postupka nabavke.

 

Otvoreni postupak

Otvoreni postupak je osnovni postupak za nabavke roba, usluga i radova u domaćim i međunarodnim vrijednosnim razredima i primjenjuje se u svim slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za primjenu drugih postupaka.

Vrijednosni razredi za primjenu ovog postupka je 50.000 KM i više, za nabavku roba i usluga i 80.000 KM i više, za radove.

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

Vrijednosni razredi za primjenu ovog postupka je do 50.000 KM za nabavku robe i usluga i do 80.000 KM za radove. Primjena ovog postupka za nabavku roba, usluga i radova obuhvata upućivanje zahtj eva za dostavu ponude najmanje trojici ponuđača i obavezno objavljivanje dodatnog obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki.

 

Pregovarački postupak

Pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja o nabavci je postupak u kome se ugovor o nabavci dodjeljuje u slučajevima i na način propisan Zakonom o javnim nabavkama.

 

Postupak direktnog sporazuma

Postupak direktnog sporazuma se primjenjuje za nabavku robe, usluga i radova male vrijednosti, odnosno one čija je procijenjena vrijednost manja od 6.000,00 KM.

Za provođenje svih postupaka javnih nabavki, osim postupka direktnog sporazuma, direktor će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama imenovati Komisiju za javne nabavke.

Prilikom dostavljanja ponude dobavljač/ponudač je obavezan da dostavi sve dokumente zahtjevane tenderskom dokumentacije, kako bi stekao uslove za učešće u postupku i razmatranje dostavljene ponude.

O izboru najpovoljnijeg dobavljača direktor Gerontološkog centra donosi odluku, obavještava sve učesnike u postupku nabavke o izboru najpovoljnije ponude, te po proteku zakonskog roka zaključuje ugovor o nabavci.

Plan nabavke roba, usluga i radova u uskoj je vezi sa principom ekonomičnosti. Ovim principom nastoji se obezbjediti da se dobije isti rezultat ali uz manji trošak, ili da se sa istim ili manjim troškom postiže bolji rezultat, ili da se, iako uz veći trošak, postigne bolji rezultat.

Također je važno napomenuti da se pravilnim odabirom postupka nabavke u okviru plana nabavke roba, usluga i radova ostvaruje princip efikasnosti nabavke odnosno obezbjeđuje primjerenost predmeta nabavke postupku nabavke.

Plan nabavke roba i usluga za 2021. godinu sačinjen je na osnovu dosadašnjeg iskustva i već identifikovanih potreba, odnosno već zaključenih okvirnih sporazuma/ugovora, kao i izvršene procjene stvarnih potreba ustanove.

Visina nabavke, a samim tim i odredivanje vrste postupka koji će se primjeniti zavisi od visine sredstava kojima raspolaže Gerontološki centar u tekućoj godini.

Bitno je istaći da potrebna sredstva za realizaciju Plana nabavki u 2021. godini u dijelu koji se odnosi na nabavku opreme i građevinske radove, prevazilaze stvarne finansijske mogućnosti Gerontološkog centra. Imajući u vidu da ustanova nema načina da samo svojim sredstvima i iz svojih prihoda, koje ostvaruje naplatom usluga, obezbijedi sredstva za realizaciju ovog 

Plana u dijelu koji se odnosi na kapitalna ulaganja, planira se da se ova sredstva obezbijede iz donatorskih sredstava ukoliko se ista iznađu u toku godine.

Od svih zaposlenih, koji su na bilo koji način povezani sa nabavkom roba i usluga, zahtijeva se da u ispunjavanju svojih dužnosti zadovoljavaju najviše standarde profesionalizma. Bez obzira na ulogu zaposlenika u procesu nabavki, bilo da je direktna ili indirektna (davanje odobrenja, planiranje, priprema dokumenata, vodenje dokumenata ili evidencija, naručivanje, vršenje isplata i sl.), oni snose odgovornost za savjesno i valjano obavljanje svojih dužnosti.

Sve planirane j avne nabavke će se vršiti u tekućoj godini, prema procedurama propisanim Zakona o j avnim nabavkama.

 

Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati:

a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke,

b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata,

c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Postupak javnih nabavki Gerontološkog centra za 2021. godinu, vršit će se primjenom slijedećih pravnih dokumenata:

1. Zakon o javnim nabavkama BosneiHercegovine („Službeni glasnik BosneiHercegovine" broj: 39/14),

2. Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu „E-nabavke" („Službeni glasnik BiH" br. 90/14),

3. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" br. 90/14 i 20/15), Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (februar 2015.godine),

4. Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH" br. 90/14),

5. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),

6. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),

7. Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14),

8. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16),

9. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16),

10. Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki („Službeni glasnik BiH" broj: 54/15),

11. Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH" broj: 34/20),

12. Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH" broj: 56/15),

13. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma KJU „Gerontološki centar" Sarajevo i dr.

Direktor Gerontološkog centra će odrediti prioritete kod procedura nabavki ukoliko ustanova ne bude raspolagala dovoljnim finansijskim sredstvima za nabavku planom predvidenih usluga, sredstava i opreme.

Direktor Gerontološkog centra može na osnovu posebne odluke o nabavci provesti proceduru javne nabavke roba, usluga ili radova, koje nisu predvidene ovim planom, ukoliko je neophodno takvu nabavku izvršiti radi obezbjedenja funkcionisanja djelatnosti ustanove.

O provodenju postupaka na osnovu odluke direktor će obavijestiti Upravni odbor ustanove kroz godišnji izvještaj o provedenim javnim nabavkama u toku 2021.godine.

Plan nabavki Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar" za 2021. godinu može se mijenjati i dopunjavati po proceduri predvidenoj za njegovo donošenje.

 

 

D I R E K T O R I C A

Melisa Hadžić-Alibašić, dipl. Pravnik

 

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI

 KJU GERONTOLOSKI CENTAR SARAJEVO ZA 2021. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI
KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
ZA 2021. GODINU

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: