Iznajmljivanje poslovnih prostora u opštinama Živinice, Gradačac, Gračanica i Srebrenik

Datum objave: 11.08.2016. 09:46 / Izvor: Dnevni Avaz, 11.08.2016.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Direkcija Tuzla,  Aleja Alije Izetbegovića 29,75000 Tuzla

tel: +387 35 361 000;

fax: +387 35 251 621

 

Na osnovu Saglasnosti br.02.2.2.1-6.1-15359/16-1 od 30.06.2016. godine i člana 82 tačka 5 Pravilnika o nabavkama br.00.1-1.2-23870/15-6 od 05.02.2016. godine, Direkcija Tuzla objavljuje:

JAVNI POZIV

br.09.3-9062/16

Za dostavljanje ponuda za izdavanje poslovnih prostora u zakup

I - Predmet poziva

Dostavljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnih prostora za potrebe "BH Telecoma" d.d Sarajevo Direkcija Tuzla, u svrhu pružanja telekomunikacijskih usluga u Telekom centru u opštinama: Živinice, Gradačac, Gračanica i Srebrenik

 

II - Uslovi za učešće:

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa područja navedenih opština koja svoje ponude dostave putem pošte ili neposredno na Protokol DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Tuzla.

 

III- Sadržaj ponude:

Ponuda treba da sadrži:

a) naziv ponuđaća sa tačnom adresom i kontakt telefonom

b) detaljan opis poslovnog prostora (kvadratura, lokacija i dr.)

c) dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima

d) ponuđenu cijenu iz koje se jasno vidi:

-cijena bez uraćunatog PDV-a -iznos PDV-a

-Ukupna cijena sa PDV-om izražena u KM

 

IV- Kriteriji

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

- ponuđena cijena po m2

- pogodnost lokaoije.koja mora biti na atraktivnoj lokaciji u užoj gradskoj zoni

- minimalna površina prostora kvadrature 80 m2

- prostor mora biti uređen sa svom pratećom infrastrukturom

 

V - Podnošenje i otvaranje ponuda

Zapečačenu ponudu, sa naznačenom punom adresom ponuđača (na poleđini omotnice) dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA BR. 09.3-062/16", putem pošte ili putem Protokola na sljedeću adresu: BH TELECOM D.D. SARAEJVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29, Tuzla.

 

VII - Ostale odredbe

 

Direktor

Mr.sc. Sadik Džidić, dipl.ecc.

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: