Iznajmljivanje poslovnog prostora za tretman infektivnog medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti Kliničkog centra Banja Luka

Izvor: Glas Srpske, 12.04.2014.

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

Broj: 01-4147-1/14

Dana, 11.4.2014. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 02-3119.10.1/14 od 9.4.2014. godine generalni direktor Kliničkog centra Banjaluka

IZNAJMLJUJE POSLOVNI PROSTOR u viđenom stanju prikupljanjem pismenih ponuda

PREDMET ZAKUPA:

- Poslovni prostor za tretman infektivnog medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti Kliničkog centra Banjaluka ukupne površine 130 m2

Pravo učešća:

1. Na licitaciji mogu učestvovati pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta licitacije

Početna cijena:

2. Početna cijena za poslovni prostor koji se iznajmljuje je 15,20 KM po m2 sa uračunatom zakonskom stopom PDV-a

Otvaranje ponuda:

3. Otvaranje ponuda obaviće se 14.4.2014. godine sa početkom u 11 časova u Sali za sastanke Kliničkog centra na Paprikovcu.

Dodatne informacije:

4. Svi zainteresovani ponuđači dostavljaju ponude u posebno zapečaćenoj koverti sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora projektovane namjene za tretman infektivnog otpada u Službi za tehničke djelatnosti Kliničkog centra Banjaluka na adresu: "KLINIČKI IENTAR BANJALUKA, Ul. Dvanaest beba bb.

Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom preporučeno, a primaju se do 14.4.2014. godine do 10 časova.

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlašćenja može da prisustvuje po jedan predstavnik ponuđača.

5. Rezultati nadmetanja biće objavljeni na Oglasnoj tabli Kliničkog centra.

6. U zakupninu nisu uračunati troškovi struje, vode i grijanja, te ostali režijski troškovi i to pitanje će se posebno ugovarati.

7. Ugovor za izlicitirani poslovni prostor mora se zaključiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata licitacije.

GENERALNI DIREKTOR

Prof. dr sc. med. Duško Račić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: