Izvještaj neovisnog revizora o skraćenom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu

Datum objave: 10.04.2021. 09:45 / Izvor: Nezavisne novine, 10.04.2021.

Na osnovu člana 178. Zakona o bankama Republike Srpske ( Sužbeni glasnik Republike Srpske finansijskih izvještaja za 2020. godinu 4/17 , 19/ 18 i 54/19) Komercijalna banka ad Banja Luka objavljuje skraćeni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu

Izvještaj neovisnog revizora o izvještajima u skraćenom obliku

 

Akcionarima Komercijalne banke a.d. Banja Luka

 

Mišljenje

Izvještaji u skraćenom obliku koji se sastoje iz bilansa stanja na dan 31. decembra 2020. godine i bilansa uspjeha za godinu tada završenu, izvedeni su iz revidiranih finansijskih izvještaja Komercijalne banke a.d. Banja Luka za godinu završenu 31. decembra 2020. godine. Prema našem mišljenju priloženi finansijski izvještaji u skraćenom obliku dosljedni su u svim značajnim odrednicama, revidiranim finansijskim izvještajima, u skladu s Odlukom o obavljanju spoljne revizije u bankama (Službeni glasnik RS broj 116/17) , a na osnovu zahtjeva iz člana 178. Zakona o bankama Republike Srpske.

 

Izvještaji u skraćenom obliku

 

Izvještaji u skraćenom obliku ne sadrže objave koje su zahtijevane Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Prema tome, čitanje izvještaja u skraćenom obliku nije zamjena za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora. Izrazili smo nemodifikovano revizorsko mišljenje o revidiranim finansijskim izvještajima u našem izvještaju datiranom 1. aprila 2021. godine. Revidirani finansijski izvještaji i izvještaji u skraćenom obliku ne odražavaju uticaje događaja koji su nastali nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima. Taj izvještaj također uključuje:

•   Komunikaciju o ključnim revizijskim pitanjima koja se odnose na Adekvatnost očekivanih kreditnih gubitaka

 

Odgovornost Uprave za izvještaje u skraćenom obliku

U skladu sa članom 178. Zakona o bankama Republike Srpske, Uprava je odgovorna za sastavljanje izvještaja u skraćenom obliku revidiranih finansijskih izvještaja, čiji je sadržaj propisan članom 14. Odluke o obavljanju spoljne revizije u bankama.

 

Revizorova odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mišljenje da li su izvještaji u skraćenom obliku konzistentni, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima temeljeno na našim postupcima, koji su obavljeni u skladu s Međunarodnim revizijskim standardom (MRevSom) 810 (Revidirani) „Angažmani radi izvještavanja o sažetim finansijskim izvještajima".

 

 

 Zvonimir Madunić, Direktor            Adnan Hajdarević, Licencirani revizor

 

Sarajevo, 2. april 2021. godine

Ernst & Young d.o.o. Sarajevo

Vrbanja 1 (SCC- Sarajevo City Center)

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

 

 

Komercijalna banka ad Banja Luka

 

Jevrejska 69, 78000 Banja Luka

Tel.: +387 51 244 700

Fax: +387 51 244 710

SWIFT:KOBBBA22

www.kombank-bl.com

 

Nadzorni odbor:

1. Damir Kuder, predsjednik

2 Marjeta Zver Cankar, član

3 Vesna Pogačar, član

4. Mirjana Stojanović Trivanovič, nezavisna član

5. Prof. dr Dejan Mikerević, nezavisan član

 

Odbor za reviziju:

1.Tatjana Jamnik Skubic, predsjednik

2.Boryana Ivanova Mustafa, član

3.Dragana Romandić, član

 

Članovi Uprave Banke:

1.Dr Boško Mekinjić, predsjednik Uprave

2.Mr Dragana Vujičić Stefanovič, član

3.Martin Mavrič, član

 

Interni revizor Banke:

Adriana Brkić

 

Spoljni revizor Banke:

Ernst & Young d.o.o. Sarajevo

 

Poslovna mreža:

Banka posluje preko Centrale sa sjedištem u Banja Luci, 10 filijala i 9 agencija

31.12.2020. godine Banka je imala 163 zaposlena radnika

Akcionari sa 5 % ili više akcija sa glasačkim pravima:

Komercijalna banka ad Beograd 99,998%

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: