Izvođenje demontažno montažnih radova na zamjeni kondenzatorskih cijevi bloka 7-230 MW u TE Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-1481/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Ramiza Kukić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polaganje cijevi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Demontažno montažni radovi na zamjeni kondenzatorskih cijevi
bloka 7-230 MW u TE "Kakanj", Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Demontažno montažni radovi na zamjeni kondenzatorskih cijevi
bloka 7-230 MW u TE "Kakanj", Kakanj
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5 TD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
380.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Elektroprivreda BiH Podružnica Termoelektrana "Kakanj" u
Kaknju.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od uvođenja u posao, a radovi će se izvoditi za vrijeme
kapitalnog remonta bloka 7 u TE Kakanj
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema nacrtu ugovora iz TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za predmetnu djelatnost i obavezan je
dostaviti u ponudi dokaz o registraciji u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali
firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje
njihovo pravo da se profesionalno bave predmetnom djelatnošću
koja je vezana za oblast predmetne nabavke
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
ne zahtjeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
1. Ponuđač mora da ima na raspolaganju pneumatski, elektro ili
hidraulički uređaj za demontažu i montažu kondenzatorskih
cijevi postupkom spajanja valcovanjem.
2. Ponuđač mora imati zaposlene u radnom odnosu ili na drugi
način angažovano ključno tehničko osoblje koje će biti
angažovano na realizaciji radova koji su predmet nabavke sa
podacima o kvalifikaciji, konkretnom zaduženju na ovom
projektu, broju izvršilaca, godinama radnog iskustva na istim
projektima.
Zahtijevani minimalni broj stručnog tehničkog osoblja:
- VSS - minimalno 5 godina radnog iskustva - 1 izvršilac
mašinske struke.
3. Ponuđač mora imati zaposlene u radnom odnosu ili na drugi
način angažovano ostalo tehničko osoblje koje će biti
angažovano na realizaciji radova demontaže i montaže
kondenzatorskih cijevi postupkom spajanja valcovanjem sa
podacima o kvalifikaciji, konkretnom zaduženju na ovom
projektu, broju izvršilaca, godinama radnog iskustva na istim
projektima.
Zahtijevani minimalni broj ostalog osoblja:
- Zavarivači - 2 zavarivača za TIG postupak i 2 zavarivača za
REL postupak.
- Specijalista za poslove demontaže i montaže
kondenzatorskih cijevi postupkom spajanja valcovanjem -
2 izvršioca.
- Bravari - 10 izvršilaca.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 24.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište
15, 71000 Sarajevo, sala broj 145/II.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti zahtijev za dostavu
tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu preuzeti
lično ili ‘ele slanje poštom (na navedenu adresu na zahtijevu) na
ovlašteni fax +387 33 75 17 59. Tendersku dokumentaciju ponuđa-
či mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP
EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo šetalište 15 (kancelarija 310/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači sa
sjedištem u BiH su dužni predoćiti zahtijev za učešće i dokaz o
izvršenoj uplati na ime naknade troškova tenderske dokumentacije
na račun ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod
Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000009513/14
Za firme izvan BiH na račun kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SNJIFT: VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije tender broj 2000009513/14.
U skladu sa članom 3 tačka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati. Zainteresovani ponuđači
dužni su dostaviti zahtijev.
(A-8444-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: