Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju lokalnih puteva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

OPŠTINA RUDO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 338-1-3-1-18/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Rudo
Kontakt osoba: Dragan Stikić
Adresa: Đenerala D. D. Mihajlovića 41
Poštanski broj: 73260
Opština/Grad: Rudo
IDB/JIB: 4401463690005
Telefon: 058711164
Faks: 058711242
Elektronska po{ta: sorudo_fin@spinter.net
Internet adresa:www.opstinarudo.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: RUDO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje lokalnih puteva u opštini Rudo u 2014. godini
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Priprema i asfaltiranje lokalnih puteva u opštini Rudo za
2014. godinu.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumantaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
219.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Rudo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljni uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Detaljni uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljni uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljni uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: U prostorijama opštine Rudo
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u originalu i jednoj kopiji na kojima će
čitko pisati "ORIGINALPONUDA" i "KOPIJA PONUDE".
Ponuda i njena kopija trebaju biti zapečaćene u jednoj
neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom dobavljača, na kojoj će
pisati "Ponuda za asfaltiranje lokalnih puteva u opštini Rudo
u 2014. godini - NE OTVARATI".
Dostavljena ponuda treba da sadrži sva tražena dokumenta u
tenderskoj dokumantaciji. Nepotpune i neblagovremene ponude
neće se uzeti u razmatranje.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati puredstavnici ponuđača
ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici.
(A-5420-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: