Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji stare Gimnazije u Cazinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

OPĆINA CAZIN
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 233-1-3-1-7/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Cazin
Kontakt osoba: Ismet Đuzelić
Adresa: Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva RBiH
Alije Izetbegovića
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263120860009
Telefon: 037515320
Faks: 037514314
Internet adresa:www.opcinacazin.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: CAZIN
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o izvođenju radova "Rekonstrukcija i dogradnja stare
Gimnazije u Cazinu"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinskih radova na projektu "Rekonstrukcija i
dogradnja stare Gimnazije u Cazinu"
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1.000.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Cazin - zgrada Stare Gimnazije, Trg Prvog Predsjednika
Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana od dana uvođenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Zakon o prostornom uređenju i građenju USK ("Službeni glasnik
USK", broj: 10/11)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:60,00 %
2. Rok izvođenja radova, učešće:20,00 %
3. Način plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 20.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 15:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 15:10
Mjesto: Općina Cazin - Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva
RBiH Alije Izetbegovića - Općinska vijećnica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači su dužni zapečaćenu ponudu sa punom adresom
ponuđača sa naznakom "Ponuda za izvođenje radova - Stara
Gimnazija" - NE OTVARAJ dostaviti na protokol općine Cazin -
šalter 1. Ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol u
navedenom roku bez obzira kad su poslane neće biti uzete u
razmatranje i biće vraćene. Tenderska dokumentacija se može
preuzeti lično ili putem pošte nakon podnešenog zahtjeva za
izuzimanje tenderske dokumentacije i dostavljenog dokaza o
plaćenoj naknadi (Zahtjev se može poslati i putem fax-a). Naknada
se uplaćuje na depozini račun općine Cazin otvoren kod BBI Bank
dd broj: 141-411-00005395-71. Vrsta prihoda 722791. Šifra općine
019.
(A-6490-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: