Izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekata u krugu Rafinerije ulja Modriča

Datum objave: 14.10.2016. 11:25 / Izvor: Akta.ba, 13.10.2016.

roj: 8505 -16

Banja Luka, 12.10.2016.godine

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

NA SANACIJI OBJEKATA U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

 

 

“OPTIMA Grupa” d.o.o. za potrebe “Rafinerije ulja Modriča” a.d raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekata u krugu Rafinerije ulja Modriča.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak,

3. Obrazac – opšti podaci o ponuđaču,

4. Nacrt ugovora.

 

II Predmet ponude

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekata u krugu “Rafinerije ulja Modriča” a.d. prema tehničkom zadatku u prilogu.

Napomena: Svi zainteresovani ponuđači mogu da izvrše pregled lokacije kako bi imali detaljan uvid u obim potrebnih radova. Pregled lokacije je moguće izvršiti radnim danom u vremenu od 08 do 14 h.

Svi zainteresovani dužni su da se najave dva dana ranije kontakt osobi Brani Grahovcu putem faksa 053/812-541 ili na e-mail adresu: grahovac@modricaoil.com, mob. 065/458-191.

Za najavu je potrebno dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime, naziv firme i adresa, broj lične karte i broj mobilnog telefona.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 25.10.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- jedinična cijena radova izražena u KM bez uračunatog PDV-a prema specifikaciji iz tačke 3 u tehničkom zadatku,

- ukupna vrijednost ponude, izražena u valuti KM bez uračunatog PDV-a,

- način plaćanja (odloženo plaćanje 45-60 dana, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. Rafinerija ulja Modriča ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo 

- obezbjeđenja plaćanja.),

- rok važenja ponude ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda,

- garancija na izvedene radove (najmanje 12 mjeseci),

- planirani rok za izvođenje radova od dana uvođenja u posao. Početak i izvođenje radova vršiće se prema usaglašenom termin-planu između naručioca i izvođača radova.

- pisana izjava ponuđača da je saglasan da, ukoliko se u toku izvođenja radova obim radova poveća za iznos do 10% vrijednosti ugovora, troškove dodatnih radova snosi ponuđač.

1. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti obrazac u prilogu),

- kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika,

- ovjerena kopija rješenja o registraciji firme, ne starija od šest (6) mjeseci, ili drugi relevantan dokument kojim se potvrđuje kvalifikovanost za obavljanje djelatnosti iz predmeta tendera,

- licenca ili neki drugi dokument, izdat od strane nadležnog ministarstva RS/BIH kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašten za vršenje predmetne usluge,

- referenc lista izvršenih radova iz predmetne oblasti u 2015. godini, sa navedenim kontakt podacima za najmanje tri kupca,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original),

- pisana izjava ponuđača da će predmetna usluga biti izvedena u skladu sa važećim zakonskim propisima RS/BIH i zahtjevima naručioca,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača o tehničkoj opremljenosti za vršenje predmetnih radova,

- spisak radnika i njihova kvalifikaciona struktura koja se dokazuje odgovarajućim licencama ili drugim dokumentima, potpisana od strane odgovornog lica ponuđača,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

V Uputstvo ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na Rafineriju ulja Modriča.

- Adresa dostave ponude je „Optima Grupa“ Banja Luka.

- Mjesto vršenja usluge – Rafinerija ulja Modriča.

- Sa izabranim isporučiocem “Rafinerija ulja Modriča” a.d. će potpisati Ugovor.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do 25.10.2016. godine, uključujući  i 25.10.2016. do 15 časova, na e-mail adresu: nabavka.modrica@optimagrupa.net.

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.  

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, numerisani i ovjereni pečatom ponuđača i potpisani od strane ponuđača ili lica koje on ovlasti na osnovu punomoći.

Molimo odvojeno kovertirati komercijalni i tehnički dio ponude, a zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu.

 

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte zaključno sa 28.10.2016. godine do 14 h na adresu

 “OPTIMA Grupa” d.o.o.

Kralja Alfonsa XIII br. 37a

78000 BANJA LUKA

sa naznakom „Javni poziv br. 8505-16 - Ne otvarati – ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji objekata u Rafineriji ulja Modriča“.

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja u Rafineriji ulja Modriča:

Brano Grahovac, Sektor održavanja i remonta

tel. 053/822-258, mob. 065/458-191, e-mail: grahovac@modricaoil.com

 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Irena Žarić, Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

tel. 053/ 822 205, mob. 065/ 930 331, e-mail: irena@modricaoil.com

 

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: