Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektu transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV Ćuprija 1 i izgradnji dijela kablovske kanalizacije Ćuprija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-3-1-203/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Elektrodistribucija Bihać
Kontakt osoba: Sead Seferović
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200225151125
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektu transformator-
ske stanice TS 10(20)/0,4 kV "Ćuprija 1"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektu transformator-
ske stanice TS 10(20)/0,4 kV "Ćuprija 1" i izvođenje građevinskih
radova za izgradnju dijela kablovske kanalizacije "Ćuprija"
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
35.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Cazin
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
u roku od 30 dana prema konačnoj situaciji za EEO
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne
djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00KM sa uračunatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać, ul. Krupska bb,
77000 Bihać, Sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pismeni
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na
fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili preuzima lično u kancelariji službe za komercijalne
poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi može
dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko
Raiffeisen Bank dd-filijala Bihać na žiro-račun broj
1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu
10401-EDB-007/2014.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sead Seferović
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Elektronska po{ta: s.seferovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Sead Seferović
Adresa: Bosanska 25
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
Telefon: 037229103
Faks: 037229109
Elektronska po{ta:s.seferovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-6491-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: