Izvođenje radova na asfaltiranju javnih puteva i javnih površina, zanatsko-građevinskih radovi, rušenje i uklanjanje objekata i izgradnja javne rasvjete

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPĆINA GORAŽDE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 340-1-3-1-76/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Goražde
Kontakt osoba: Enver Adžem
Adresa: Maršala Tita br. 2.
Poštanski broj: 73000
Opština/Grad: Goražde
IDB/JIB: 4245025030009
Telefon: 038241450
Faks: 038221332
Elektronska po{ta: opcinago@bih.net.ba
Internet adresa:www.gorazde.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: GORAŽDE
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
- izvođenje građevinsko-zanatskih radova
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Asfaltiranje javnih puteva i javnih površina, izvođenje
zanatsko-građevinskih radova za potrebe Općine, rušenje i
uklanjanje objekata i izgradnja javne rasvjete
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: ul. Maršala Tita br. 2, Velika sala zgrade općine Goražde
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ustupanje građevinskih i zanatskih radova tekućeg i investicionog
održavanja stanova i poslovnih prsotora za potrebe Općine Goražde
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Poslovi će se obavljati sukcesivno po nalogu naručioca a prema
ukazanim potrebama.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
150.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Goražde
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ustupanje radova na rušenju i uklanjanju objekata za potrebe
Općine Goražde
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Radovi se odnose na rušenje dotrajalih i uništenih objekata po
rješenju nadležnog organa ili uklanjanje privremenih montažnih
objekata i pokretnih objekata sa javnih površina po rješenju
nadležnog organa i sl.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na području općine Goražde
(A-6007-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: