Izvođenje radova na asfaltiranju – krpanju udarnih rupa i prekopanih površina u krugu kasarne Rajlovac u Sarajevu i skladištu Krupa u Pazariću – Hadžićima, u skladištu Kula u Mrkonjić Gradu i zamjena krovnog pokrivača, krovnih svjetlarnika i limarskih pozicija na objektu nove komande u kasarni Butila u Sarajevu

Datum objave: 11.10.2016. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-3-201-3-209/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba gosp. Mirza Čizmić, gosp. Džemal Salkunić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

- izvođenje radova na asfaltiranju – krpanju udarnih rupa i prekopanih površina u krugu kasarne „Rajlovac“ u Sarajevu i
skladištu „Krupa“ u Pazariću – Hadžićima,
- izvođenje radova na asfaltiranju – krpanju udarnih rupa i prekopanih površina u skladištu „Kula“ u Mrkonjić Gradu i
- izvođenje građevinsko zanatskih radova na zamjeni krovnog pokrivača, krovnih svjetlarnika i limarskih pozicija na objektu
nove komande u kasarni „Butila“ u Sarajevu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem
profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) da dostavi dokaz da dobavljaču nije blokiran 1 (jedan) od otvorenih transacijskih računa u zadnjih 12 mjeseci,
d) da je ukupan promet u posljednje 2 (dvije) godine (2014 i/ili 2015), odnosno od početka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, bio za:
- Lot 1 iznad 50.000,00 KM s PDV-om;
- Lot 2 iznad 20.000,00 KM s PDV-om;
- Lot 3 iznad 100.000,00 KM s PDV-om.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) uspješno iskustvo po realiziranim ugovorima najmanje 2 (dva) u predhodnih dvije (2) godine (2014.god. i/ili
2015.god.), čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženu radove;
c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito onom osoblju koje je angažirano na poslovima
nadzora i kontrole kvalitete, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;
d) prosječnan godišnji broj zaposlenih i broj rukovodećeg osoblja u posljednje 3 (tri) godine;
f) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će
privredni subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju


Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.11.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Ul. Hamdije Kreševljakovića 98 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Mirza Čizmić tel: 033/286-543, fax: 033/286-697, a za tehničke karakteristike je gosp. Džemal Salkunić tel.
033/286-579.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na asfaltiranju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na asfaltiranju – krpanju udarnih rupa i prekopanih površina u krugu kasarne „Rajlovac“ u Sarajevu, u
skladištu „Krupa“ u Pazariću – Hadžićima;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u T.D.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna „Rajlovac“ u Sarajevu i „Krupa“ u Pazariću – HadžićimaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na asfaltiranju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na asfaltiranju – krpanju udarnih rupa i prekopanih površina u skladištu „Kula“ u Mrkonjić Gradu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u T.D.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište „Kula“ u Mrkonjić GraduANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na zamjeni krovnog pokrivača, krovnih svjetlarnika i limarskih pozicija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na zamjeni krovnog pokrivača, krovnih svjetlarnika i limarskih pozicija na objektu
nove komande u kasarni „Butila“ u Sarajevu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453000-7 Remontni i sanacijski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u T.D.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85470,09

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 (šest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna „Butila“ u Sarajevu

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-3-201-3-209/16
PODIJELI: