Izvođenje radova na asfaltiranju puteva i ulica na području Grada Prijedor

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

GRAD PRIJEDOR
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 392-1-3-1-45/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
Kontakt osoba: RADAN VUKADINOVIĆ
Adresa: TRG OSLOBOĐENJA BR.1
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Prijedor
IDB/JIB: 4400711050003
Telefon: 052245110
Faks: 052245111
Elektronska po{ta: gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa:www.prijedorgrad.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: PRIJEDOR
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja puteva i ulica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji -
asfaltiranju puteva i ulica na području Grada Prijedor.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dati u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje grada Prijedor
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dat u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Grad Prijedor, Trg Oslobođenja br.1, 79101 Prijedor,
Velika sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu u uredno zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa punom
adresom ponuđača i naznakom: "PONUDA ZA IZGRADNJU
PUTEVA - NE OTVARAJ!", dostaviti poštom ili lično na adresu:
Grad Prijedor, Trg Oslobođenja br.1, 79101 Prijedor.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju može se uplatiti na
RJP Grada Prijedor, broj: 562-007-00004173-49, otvoren kod NLB
Razvojne banke (svrha uplate - naknada za tendersku
dokumentaciju, vrsta prihoda - - 722521, šifra grada - 074,
budžetska organizacija - 0074125) i ista je nepovratna.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: RADAN VUKADINOVIĆ
Adresa: TRG OSLOBOĐENJA BR.1
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Prijedor
Telefon: 052245180
Faks: 052245184
Elektronska po{ta: radan.vukadinovic@prijedorgrad.org
Internet adresa:www.prijedorgrad.org
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: MILOVAN POLOVINA
Adresa: TRG OSLOBOĐENJA BR.1, PISARNICA
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Prijedor
Telefon: 052245179
Faks: 052245111
Elektronska po{ta: gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa:www.prijedorgrad.org
(A-8840-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: