Izvođenje radova na iskopavanju i otkupu šljako berne

Izvor: Oslobođenje, 27.05.2014.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Željezare "Ilijaš" d.d. Ilijaš broj 01-1040/14. od 23. 5. 2014. godine, objavljuje se

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za zaključenje ugovora o izvođenju radova i otkupu "šljako berne"

Predmet ugovora: 1.- lzvođenje radova koji se odnose na iskop "šljako-berne", u poslovnom krugu naručioca u llijašu.

                              2.- Otkup "šljako berne" od izabranog ponudača, do koje će izabrani ponudač doći izvođenjem radova po ugovoru (tj. iskopavanjem zemljišta).

Ukupna vrijednost ugovorenog posla: 40.000,00/KM + 17% PDV-a, što ukupno iznosi 46.800,00 KM.

Rok izvršenja ugovora: Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovorene vrijednosti posla, a najdalje na period od 1 (jednu) godinu, računajući od dana zaključenja ugovora.

Način plaćanja: Po zaključenju ugovora, tj. 30. 5. 2014. god. avansno plaćanje 100% u iznosu od 46.800,00 KM

Napomena: ,.Šljako berna" koja je predmet ugovora, nastala je kao nuspojava u procesu proizvodnje željeza i čelika u ŽeIjezari "Ilijaš" i ista je zakopana na lokalitetu-zemljišta u poslovnom krugu naručioca. tj. Željezare u Ilijašu. Naručilac nema pouzdana saznanja o količini "šljako berne" na navedenom lokalitetu. Ponudu sa cijenom po 1 (jednoj) toni "šljako berne " sa PDV-om mogu dostaviti pravna lica. tj. firme. U prilogu ponude ponudači su obavezni dostaviti ovjerenu fotokopiju važećeg rješenja o upisu u sudski registar za firmu-ponuđača. Izabrani ponudač je obavezan dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju za zazaključenje ugovora. Ponuda koja bude glasila na manji iznos od tržišne cijene "šljako beme" smatraće se kao neozbiljna i neće biti razmatrana:. Ponuđači imaju mognćnost u toku trajanja oglasa najaviti se radi obilaska lokaliteta gdje će biti izvodeni radovi na iskopu "šljako berne". Rok za dostavu ponuda 29. 5. 2014. godine (četvrtak) do 14 sati. Ponuda treba biti potpisana i ovjerena sa kontakt-telefonom i adresom i ista se dostavlja u zatvorenoj koverti na protokol Željezare "Ilijaš" d.d. Ilijaš, ul. Bosanski put 215, Ilijaš. Naručilac će istog dana. nakon isteka roka za dostavu ponuda, donijeti odluku o izboru ponudača i istog će obavijestiti.            .

 

Broj: 01-1050/14.                                                                                                                                                                                                                       VD DIREKTOR:

Dana 26. 5. 2014. godine                                                                                                                                                                                                      Almir Puščul. mr. ecc.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: