Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora desna obala potoka Blizna u MZ-ci Donji Brezik

Datum objave: 16.08.2016. 11:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-500-3-273/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacionog kolektora desna obala potoka Blizna u MZ-ci Donji Brezik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pripremni, zemljani, betonski, tesarski, montažni i ostali radovi.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

350000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje tri (3) ugovora čija su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose
na predloženi ugovor, u prethodnih pet (5) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač
registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet (5) godina u ukupnom iznosu kako je navedeno ispod.Ukupna
vrijednost ugovora kao dokaz o uspješnom iskustvu ne može biti manja od 350.000,00KM bez PDV-a
Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijevaju se poslovi na izgradnji vodovodne ili
kanalizacione mreže.
b) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca konkretnih usluga. Ponuđač mora dokazati da na raspolaganju ima
minimalno sljedeća tehnička lica za realizaciju ugovora :
• Diplomirani inženjer građevinarstva sa položenim stručnim ispitom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

U skladu sa članom 87. Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko Distrikta broj:
29/08) i Člana 7. Pravilnika o ispunjavanju opštih uslova pravnih lica za izradu tehničke dokumentacije, revizije tehničke
dokumentacije, građenja i nadzora (Službeni glasnik Brčko Distrikta broj 18/11), ponuđači da bi obavljali djelatnost građenja


hidrtehničkih objekata moraju posjedovati odgovarajuće Rješenje o ispunjavanju i posebnih uslova za obavljanje djelatnosti
građenja objekata niskogradnje minimalno Član 12. Tačka f Pravilnika ili Rješenje o ispunjavanju i posebnih uslova za
obavljanje djelatnosti izgradnje hidrograđevinskih objekata Član 13 Pravilnika,
Sva navedena Rješenja trebaju biti izdata od strane Odjeljenja za javnu sigurno st Vlade Brčko distrikt u skladu sa gore
pomenutim Zakonom i Pravilnikom.
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će, ako njegova ponuda bude izabrana odnosno odabrana kao najpovoljnija obezbjediti
i dostaviti do momenta potpisivanja Ugovora:
- odgovarajuće Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti u skladu sa predhodno navedenim
Navedena izjava je pripremljena u Aneksu 2 tenderske dokumentacije u ‘’Izjavama ponuđača’’ (tačka 8. pod b) te je ponuđač
dostavlja samo dostavom potpisanih i ovjerenih navedenih izjava.

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, Brčko.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo putem web stranice www.ejn.gov.ba. Obilazak lokacije je obavezan i
predviđen je za 05.09.2016. godine ili 06.09.2016. godine. Detaljnije u tački 5.3 tenderske dokumentacije.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-470
Faks (049) 240-607
Elektronska pošta miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-500-3-273/16
PODIJELI: