Izvođenje radova na izgradnji skladišta za privremeno odlaganje otpada

Datum objave: 25.08.2016. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1437-1-3-159-3-86/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja skladišta za privremeno odlaganje otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je izgradnja skladišta za privremeno odlaganje, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“
Sarajevo, na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u planu nabavki za 2015. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Zahtijevane količine predmeta nabavke, razvrstane po kategorijama i sa detaljnim opisima, navedene su u Obrascu za cijenu
ponude, koji čini sastavni dio Tenderske dokumentacije.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

151270,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Predmetni objekat je lociran na lokalitetu postojećeg otvorenog skladišta u Azićima.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova će se vršiti prema potrebama ugovornog organa, započevši najranije nakon potpisivanja ugovora, u skladu
sa dinamikom koja je navedena u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Rok izvođenja radova počinje teći sa danom zapisničkog
uvođenja izvođača u posao, a rok za završetak radova je 45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje u
posao je 15 radnih dana od dana stupanja ugovora na snagu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.9.2016. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.9.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 49 (zgrada PTZ - II
sprat, soba br. 145)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane privrednih subjekata moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke", a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena. Komunikacija (upiti za pojašnjenja u predmetnoj
nabavci i sl.) između ugovornog organa i privrednih subjekata / ponuđača odvija se putem Portala “e-Nabavke”.
Cjelokupna komunikacija nakon javnog otvaranja ponuda između ugovornog organa i dobavljača / ponuđača odvija se u
pisanoj formi, dostavljanjem dokumenata elektronskim putem ili putem pošte.
Pod dostavljanjem elektronskim putem podrazumijeva se:
- dostavljanje dokumenata, u elektronskoj formi (skenirano, sa osiguranim sadržajem i uz prepoznatljivost potpisa),
putem e-mail adrese osoba zaduženih za kontakt, navedenih u tački 1.2 ove tenderske dokumentacije; ili
- dostavljanje dokumenata putem faksa, sa/na broj naveden u tački 1. Tenderske dokumentacije.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-3-159-3-86/16
PODIJELI: