Izvođenje radova na izgradnji srednjenaponskog kabla za MBTS-Ada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

GRAD BANJALUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-459/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Banjaluka
Kontakt osoba: Biljana Đurić
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa:www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Banja Luka
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Instalacija električnih ‘ica
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja srednjenaponskog kabla za MBTS-Ada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja srednjenaponskog kabla za MBTS-Ada
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
370.000,00 KM sa PDV-om
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
316.242,70
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Banjaluka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
70 dana od dana uvođenja u posao
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Način plaćanja: na osnovu ispostavljenih i ovjerenih situacija
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da je dobavljač registrovan na propisan način za obavljanje
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovanje u 2013.godini
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Bez uslova
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
18.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2014. Vrijeme: 12:40
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 15,00 KM na račun
javnih prihoda Grada Banjaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, opština 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1710000002 sa naznakom "Za nabavku broj
20-404-185/14"
(A-7627-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: