Izvođenje radova na izgradnji šumskog-kamionskog puta Bjelajske uvale odjeli 38, 44, 45 i 49

Datum objave: 30.08.2016. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1339-1-3-204-3-217/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba Enes Suljic
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-901
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji šumskog-kamionskog puta "Bjelajske uvale odjeli 38,44,45 i 49"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji šumskog-kamionskog puta Bjelajske uvale odjeli 38,44,45 i 49, L=2620 m

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233100-0 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatni predmet(i) 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

159585,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području općine Bosanska Krupa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do okončanj aradova ili godinu dana, ovisno šta prije nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ isključuje avansnu uplatu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Radnička bb, Bos.Krupa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija preuzima se nakon prilaganja dokaza o uplati za istu lično u prostorijama ugovornog organa ili
putem pošte PTT BIH svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 07 h - 15 h. Svi ponuđači koji preuzimaju tendersku
putem pošte na sebe preuzimaju rizik datuma prijema iste jer ugovorni organ ne utiče na brzinu isporuke pošiljke.Uplata za
tend.dokumentaciju vrši se na trans.račun ugovornog organa br:3385302261144206, kod UniCredit banke BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1339-1-3-204-3-217/16
PODIJELI: