Izvođenje radova na izradi blagajničkog prostora u organizacionom dijelu u Travniku

Izvor: Oslobođenje, 26.04.2014.

Partner mikrokreditna fondacija

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini.

Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid.

Partner MKF ima preko 280 zaposlenih koji rade u 56 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima fmansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje ovih kredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem kredita, Partner mikrokreditna fondacija ispunjava i svoje socijalne ciijeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Partner također posjeduje certifikat o zaštiti klijenata izdat od Smart Campaign.

Na osnovu ukazane potrebe,

Partner mikrokreditna fondacija objavljuje

JAVNI OGLAS

za izbor najpovoljnijeg dobavljača za izradu blagajničkog mjesta

Partner mikrokreditna fondacija sa sjedištem u Tuzli planira da, u skladu sa svojim potrebama, pristupi izradi blagajničkog prostora u organizacionom dijelu u Travniku.

Poslovni prostor se nalazi u Travniku, Trg grada Lajpciga bb. Za izradu blagajničkog prostora urađen je projekat adaptacije.

Sva potrebna dokumentacija vezana za specifikaciju radova može se dobiti u prostorijama centralnog ureda u Tuzli, na adresi: 15. maja bb, TC Sjenjak, ili putem e-maila ponude@partner.ba. ili igor.o@partner.ba. od dana objavljivanja oglasa, kao i na web adresi www.partner.ba. U siučaju da želite dodatne informacije i pojašnjenja, možete nas kontaktirati do 30.4.2014. godine putem e-maila, ponude@partner.ba. ili igor.o@partner.ba

Autor projekta je firma Studio 2003 iz Tuzle, te za sva eventualna pitanja vezana za predmjer radova možete kontaktirati navedenu firmu na telefon: 061/272-859 ili na e-mail rsijercic@vahoo.com.

Važna napomena: Prilikom izbora sigurnosnog stakla za blagajnički prostor, potrebno je ugraditi staklo koje je neprobojno za minimalno kalibar 9x19 mm, što je potrebno i dokazati, dostavljanjem odgovarajućeg atesta od nadležne institucije.

Pravo učešća imaju sve pravne osobe, koje su registrovane za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ovog oglasa. Ponuda treba da sadrži numerisanu specifikaciju dokumenata koji su sastavni dio ponude, au cilju identifikacije u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca (Službeni glasnik BiH, 53/09), molimo vas da nam dostavite sljedeće ovjerene dokumente:

1. Pismo na memorandumu ponudača sa nazivom firme, adresom, identifikacionim brojem, PDV brojem, brojem teIefona/faxa, ime i prezime ovlaštene osobe za kontakte i potpisivanje ugovora,

2. Rješenje o upisu u nadležni registar sa podacima iz kojih se vidi osnovna poslovna djelatnost,

3. Identifikacijski broj dodijeljen od poreznog organa,

4. Uzorak ovlaštenih potpisnika,

5. Identifikacijski elementi osobe koja zaključuje transakciju u ime i za račun pravne osobe i uzorak potpisa,

6. Finansijski izvještaj o poslovanju,

7. Uvjerenje nadležnog suda da ponudač nije u postupku stečaja ili likvidacije,

8. Uvjerenje, potvrda nadležne institucije da je ponudač izmirio sve porezne obaveze,

9. Lista referenci.

Sve pristigle ponude bit će komisijski pregledane i ocijenjene na osnovu kriterija najpovoljnije ponude, a bodovaće se:

1. Cijena

2. Rok završetka radova

3. Način i uslovi plaćanja

4. Garantni rok za izvedene radove

5. Reference

Nakon odabira najpovoljnije ponude, bit će sačinjen ugovor sa ponudačem, u kojem će se precizirati uslovi nabavke.

Ponude koje ne budu ispunile sve zadate uslove iz tenderske dokumentacije i oglasa neće biti razmatrane i bit će eliminisane iz daljeg nadmeta- nja. Svi ponudači će blagovremeno biti obaviješteni pisanim putem o ishodu poziva za ponude. Dostavljene ponude se neće vraćati ponudaču.

Način dostavljanja ponude:

Ponude koje sadrže sve potrebne podatke iz oglasa, ponudač je obavezan dostaviti do 6. 5. 2014. godine do 16 sati, u jednom primjerku, na je- dnom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Ponudač je dužan dostaviti ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena službenim pečatom ponuđača. Na prednjoj strani ponuđač će naznačiti Ponuda za nabavku blagajničkog mjesta ,,NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA". Na poleđini se naznačavaju naziv i adresa ponudača, te broj telefona. Ponuda se dostavlja lično na protokol Partner mikrokreditne fondacije, 15. maja bb, TC Sjenjak, 75 000 Tuzla, ili preporučeno putem pošte. Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i ponude koje nisu sastavljene na opisani način, neće biti razmatrane. Ponude se otvaraju najkasnije 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. Otvaranje ponuda je javno, te će se održati u Tuzli u centralnom uredu Paitner MKF, 9. 5. 2014. godine u 12 h.

 

Više o nama možete saznati na našoj web stranici: www.partner.ba

MIKROKREDITI SA MAKROPOVJERENJEM 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: