Izvođenje radova na javnoj rasvjeti u naselju Prača do zgrade JKP Prača

Datum objave: 16.09.2016. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

829-7-3-13-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA PALE - PRAČA
IDB/JIB 4245018920007
Kontakt osoba Mediha Divović- Ljubović
Adresa Himza Sablje 33
Poštanski broj 73290 Prača (bhp sa)
Općina/Grad Pale (FBiH)
Telefon (038) 799-100
Faks (038) 799-112
Elektronska pošta praca@bih.net.ba
Internet adresa www.praca.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Pale (FBiH)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna rasvjeta naselja Prača do zgrade JKP Prača.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316000-5 Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Himze Sablje br. 33

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 08:00-16:00 sati u prostorijama Općine u
kancelariji broj 1. Ul. Himze Sablje br. 33 73.290 Prača. Za preuzimanje tenderske dokumentacije uplačuje se naknada u
iznosu od 30 KM. Uplata se može izvršiti na žiro račun Općine broj:1020070000001426 otvoren kod Union banke
Ekspozitura Goražde sa naznakom uplata naknade za Tendersku do9kumentaciju.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
829-7-3-13-3-8/16
PODIJELI: