Izvođenje radova na klimatizaciji i ventilaciji elektropostrojenja

Datum objave: 20.10.2016. 10:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-3-263-3-379/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Klimatizacija i ventilacija elektropostrojenja u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45331000-6 Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

89000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvođenja radova i isporuke opreme je u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje sukcesivno, u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenja radova, usluga/isporuke robe.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavkeu skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da ponuđač posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji minimalno dva ugovora u vrijednosti
≥ 50.000,00 KM koji se odnose na poslove projektovanja i ugradnje ventilacionih sistema u posljednje 3 (tri) godine.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.11.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

ponuđači iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.11.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi u Aneksu A nakon predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj
uplati troškova tenderske dokumentacije ili se ista može dostaviti poštom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 zahtjeva
za učešće i dokaza o izvršenoj uplati troškova tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se
uplaćuje na račun broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na
IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavještenja i
naznakom za otkup tenderske dokumentacije.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-3-263-3-379/16
PODIJELI: