Izvođenje radova na klimatizaciji terminalne zgrade - I faza

Datum objave: 06.09.2016. 07:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

529-1-3-28-3-22/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR"
D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227190170003
Kontakt osoba Marinko Raguž
Adresa Ortiješ bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 352-051
Faks (036) 350-212
Elektronička pošta marinko.raguz@mostar-airport.ba
Internet adresa www.mostar-airport.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Djelatnosti zračne luke

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Klimatizacija terminalne zgrade - I faza


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Klimatizacija terminalne zgrade - I faza.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42512000-8 Klimatizacijski uređaji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "Međunarodna zračna luka aerodrom Mostar"

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina odaziva servisne službe 20,00 %
2 Rok izvođenja radova u danima 20,00 %
3 Rok plaćanja 10,00 %
4 Cijena 50,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

26.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto JP "Međunarodna zračna luka aerodrom Mostar" Ortiješ bb, 88000 Mostar.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

I.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) Ugovornog tijela i ponuditelja vodi se u pisanoj formi, na
način da se ista dostavlja fax-om (uz obvezno naknadno dostavljanje zahtjeva poštom), zatim poštom ili osobno na adresu
Ugovornog tijela iz tenderske dokumentacije.
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije se podnosi u pisanoj formi i isti mora biti ovjeren od strane ovlaštene
osobe ponuditelja.
Zahtjev se podnosi putem pošte, putem Fax-a ili osobno na protokolu Ugovornog tijela.
Tenderska dokumentacija se dostavlja u roku od tri dana od dana zaprimanja pismenog zahtjeva za preuzimanje iste.
U slučaju da ponuditelj traži pojašnjenje tenderske dokumentacije, isto će učiniti u pisanoj formi, na način da se isto
dostavlja poštom, fax-om ili osobno na adresu Ugovornog tijela iz tenderske dokumentacije.
Svaka druga komunikacija za Ugovorno tijelo nije prihvatljiva niti obvezujuća.
II.
Obilazak lokacije i pregled projektne dokumentacije.
Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti obilazak lokacije za izvođenje radova na dan 19.09.2016. godine u 12,00 sati.
Obilazak će biti za sve zainteresirane dogovoren za isti dan, te se naknadni obilasci neće dozvoliti. Sve troškove obilaska
snose ponuditelji. Zainteresirani ponuditelji se trebaju najaviti kontakt osobi navedenoj u točki 1.2.1 tenderske
dokumentacije putem pošte, fax-a ili izravno na protokolu Ugovornog tijela najkasnije 24 sata prije navedenog termina
obilaska lokacije. Pri tome trebaju dostaviti sve podatke o firmi i osobama, koje će vršiti obilazak lokacije, a sve u skladu sa
Zakonom o graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. U suprotnom obilazak lokacije će biti uskraćen za sve zainteresirane osobe
koje se nisu pridržavale spomenutih propisa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
529-1-3-28-3-22/16
PODIJELI: