Izvođenje radova na nastavku izgradnje šetališta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

OPŠTINA PALE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 168-1-3-1-22/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPŠTINA PALE
Kontakt osoba: Mlađen Ćeremixić
Adresa: ROMANIJSKA BR. 15
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
IDB/JIB: 4400583620004
Telefon: 057226592
Faks: 057223061
Elektronska po{ta: urbanizampale@gmail.com
Internet adresa:www.pale.rs.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: PALE-RS
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na nastavku izgradnje šetališta
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi obuhvataju nastavak izgradnje šetališta koje je
predviđeno izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Pale-
Centar".
Projektom je predviđena: izgradnja betonskog popločanja,
odvodnja površinskih voda, fontana, uređena zelena površina,
rasvjeta, drvored i prateći mobilijar.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
739.762,85
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Pale
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Opština Pale, Romanijska 15, Pale
(A-8733-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: