Izvođenje radova na redovnom održavanju cesta, sanaciji lokalnih i nakategorisanih cesta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 173-1-3-1-128/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
Kontakt osoba: Zlatka Pločo
Adresa: BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BR. 97
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200422060000
Telefon: 033291247
Faks: 033291247
Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba
Internet adresa:www.novigradsarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno održavanje cesta , sanacija lokalnih i nakategorisanih
cesta na području Općine Novi Grad Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
dat u TD
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
264.957,26
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
264.957,26
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
na području općine
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci od dana dodjele ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dati u TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
data u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
data u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
data u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. način plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 13:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Bulevar Meše Selimovića br 97
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju može se uplatiti na
transakcijski račun općine br 3380002210032552 kod
UNICREDIT BANKE u Sarajevu šiftra prihoda je 722631 šifra
općine 108.
(A-7003-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: