Izvođenje radova na redovnom održavanju mostova na cesti M18

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-515/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Neven Pavlinović , tel 033 563 482, e mail:
npavlinovicŽjpcfbih.ba, Branka Mujezinović tel 033 563 511,
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa:www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno održavanje mostova na cesti M18
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
- Zaštita temelja obalnog stuba mosta (M18-010_398) preko
rijeke Ljubine u Semizovcu;
- Sanacija ograde mosta (M18-009_396), preko r. Ljubine,
dionica Olovo - Semizovac, km 39+095 ;
- Sanacija ograde mosta (M18-009_393), preko r. Ljubine,
dionica Olovo - Semizovac, km 37+135;
- Sanacija ograde mosta (M18-009_391), preko r. Ljubine,
dionica Olovo - Semizovac, km 33+462;
- Sanacija ograde mosta (M18-009_390), preko r. Ljubine,
dionica Olovo - Semizovac, km 31+941;
- Sanacija ograde mosta (M18-009_387), preko r . Ljubine;
dionica Olovo - Semizovac, km 29+918;
- Ugradnja odvodnih cijevi u konstrukciju pješačke staze
Jošanica, od km 1+260 do km 1+900.
Postavljanje i održavanje privremene prometne signalizacije za
vrijeme izvođenja radova u skladu sa Zakonom o osnovama
sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (prečišćeni
tekst 2006.-2010.), Sl.glasnik BiH br.6/06 i Pravilnikom o
saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu
obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje
učesnicima u sabraćaju daje ovlašćena osoba, sl.glasnik BiH
br.16/0
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
54.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Cesta M 18, dionica Olovo-Semizovac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana od dana početka radova
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Garancija za ponudu 2.000,00 KM
Garancija za dobro izvršenje posla 10% vrijednosti ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olakšice
u vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM;
- najmanji prosječni godišnji prihod koji je ponuđač ostvario na
izvođenju radova: redovnog održavanja, izgradnje,
rekonstrukcije i sanacije mostova u posljednje tri (3) godine u
visini od 100.000,00 KM;
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- uspješno iskustvo u ulozi glavnog izvođača ili partnera u JV u
izvođenju najmanje 3(tri) ugovora na izgradnji, rekonstrukciji
ili sanaciji mostova u posljednjih pet godina od kojih je jedan
veće vrijednosti od predmetne nabavke
- mogućnost da ponude kvalificirana lica odgovorna za
realizaciju Ugovora i to:
1. voditelj građenja - diplomirani inženjer građevinarstva sa
najmanje 5 godina iskustva na poslovima građenja i položenim
stručnim ispitom;
- posjedovanje potrebne tehničke opreme za realizaciju
Ugovora;
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,0
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
a) Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova provede u skladu sa članom 11. ZJN.
b) Može se osigurati na zahtijev ponuđača počevši od: 21.4.2014.
godine
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM u
korist JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo na račun br.
1540012000213981, - Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, vrsta
prihoda 722565, sa pozivom na "TD za izvođenje radova redovnog
održavanja mostova"
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
(A-6165-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: