Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Misoče

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

OPĆINA ILIJAŠ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 108-1-3-1-70/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Ilijaš
Kontakt osoba: Kamenjaš Sabit, 033 580 657
Adresa: 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj: 71380
Opština/Grad: Ilijaš
IDB/JIB: 4200621930005
Telefon: 033580657
Faks: 033400505
Elektronska po{ta: o_ilijas@bih.net.ba
Internet adresa:www.ilijas.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ILIJAŠ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija korita rijeke Misoče u dužini od 192 m, ispod osnovne
škole, od P-11 do P-20
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi uključuju: sječenje drveća i šiblja, skidanje humusa, iskop i
izrada nasipa sa krunom, izrada AB podužnih greda i
stabilizacionih pragova. Dno korita širine 12 m i kosina u nagibu
1:1,5 se armiraju i betoniraju te oblažu kamenom.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
255.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
255.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Stari Ilijaš - korito rijeke Misoče
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dostaviti zahtjev za izuzimanje TD koji treba da sadrži naziv
predmeta nabavke i dokaz o uplaćenoj novčanoj naknadi. Novčana
naknada za TD iznosi 30,00 KM, a uplaćuje se na depozitni račun
Općine Ilijaš 1602000000710645 Vakufska banka d.d. Sarajevo-
Budžet, Vrsta prihoda: 722612, Šifra Općine:040, svrha: otkup TD
za regulaciju korita rijeke Misoča.
U skladu sa članom 11.stav4.pod d) tačka 1. i 2. ZJN BiH,
ukazujemo na mogućnost dodjele ugovora za dodatne radove
putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
sa dobavljačem kojem se dodijeli ugovor.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljni uslovi i zahtjevi dati u TD.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljni uslovi i zahtjevi dati u TD.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljni uslovi i zahtjevi dati u TD.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: ul.126.Ilijaške brigade br.6, Ilijaš u zgradi Općine ilijaš,
velika sala u suterenu zgrade.
(A-8744-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: