Izvođenje radova na regulaciji rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice u Visokom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-3-1-92/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
Kontakt osoba: MIRZA BEZDROB
Adresa: Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201295900008
Telefon: 033726400
Faks: 033726423
Elektronska po{ta: info@voda.ba
Internet adresa:www.voda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice u Visokom
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Uređenje lijeve obale kamenom oblogom u dužini od oko 260
metara.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Visoko
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema uputama datim u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema uputama datim u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema uputama datim u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema uputama datim u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 25,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 11:05
Mjesto: Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčanu naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na račun
broj 1820000000133944 ili na blagajni Agencije
(A-6272-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: