Izvođenje radova na rehabilitaciji Bosanske ulice i sanaciji Ulice Voznik I (bivša Kalinska ulica)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

OPĆINA BUGOJNO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 395-1-3-1-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BUGOJNO
Kontakt osoba: Azra Karabeg
Adresa: 307. Motorizovane brigade 92
Poštanski broj: 70230
Opština/Grad: Bugojno
IDB/JIB: 4236189400002
Telefon: 030251444
Faks: 030251222
Elektronska pošta: bugojno@bih.net.ba
Internet adresa:www.opcina-bugojno.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BUGOJNO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rehabilitaciji Bosanske ulice i sanaciji Ulice
Voznik I (bivša Kalinska ulica)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na rehabilitaciji Bosanske ulice i sanaciji ulice
Voznik I (bivša Kalinska ulica)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
područje općine Bugojno
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: sala na V spratu Općine Bugojno
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 030/252-060
Azra Karabeg
(A-7008-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: