Izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju pošte Višnjik

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

"JP BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 440-7-3-4-303/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Edin Ljumanović
Adresa: Obala Kulina bana br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200682210005
Telefon: 033252613
Faks: 033252743
Internet adresa:www.posta.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju pošte
71108 Višnjik
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju pošte
71108 Višnjik
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Sara-
jevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo (Protokol - kancelarija
br. 113-A)
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin Ljumanović
Adresa: Zmaja od Bosne 88
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033723472
Faks: 033723456
Elektronska po{ta: edinlj@bhp.ba
Internet adresa:www.posta.ba
(D-7899-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: