Izvođenje radova na rekonstrukciji centralnog grijanja u starom objektu ZU Dom zdravlja Cazin

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 535-1-3-1-55/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Dom zdravlja Cazin
Kontakt osoba: Emina Delić
Adresa: Indire Pjanić 28
Poštanski broj: 77220
Opština/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263129140009
Telefon: 037514324
Faks: 037539027
Elektronska po{ta: cazin.domzdravlja@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija centralnog grijanja u starom objektu ZU Dom
zdravlja Cazin
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija centralnog grijanja u starom objektu ZU Dom
zdravlja Cazin
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Stari objekat ZU Dom zdravlja Cazin
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do okončanja predmetnih radova, u skladu sa ugovorenim
rokovima
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:60,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće:20,00 %
3. rok izvođenja radova, učešće:10,00 %
4. garancija na izvedene radove, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: ZU Dom zdravlja Cazin
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu Tenderske dokumentacije izvršiti na Ž.R.
broj:1610350025280085 kod Raiffeisen banka BiH, filijala Cazin
(A-6522-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: