Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puteva na području opštine Novi Grad

Datum objave: 12.08.2016. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1241-1-3-76-3-47/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Aleksandar Janković
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Opština/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-540
Faks
Elektronska pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novi Grad

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva na području opštine Novi Grad


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puteva na području opštine Novi Grad, po lotovima,
kako je to navedeno u Aneksu 3 tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti na osnovu privremenih i okončane situacije u roku od 30 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Opština Novi Grad, Petra Kočića 2, sala br. 5.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju potrebe za dodatnim i novim radovima provede pregovarački postupak
sa izabranim ponuđačem pod uslovima definisanim u odredbi člana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija puteva i ulica na području opštine Novi Grad

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji puteva i ulica na području opštine Novi Grad, po specifikaciji
kako je to dato u Aneksu 3.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

164157,63

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana od dana uvođenja u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Novi Grad

VI Dodatne informacije

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju potrebe za dodatnim i novim radovima provede pregovarački postupak
sa izabranim ponuđačem pod uslovima definisanim u odredbi člana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva na području opštine Novi Grad

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su radovi na asfaltiranju puteva na području opštine Novi Grad po specifikaciji kako je to dato
u Aneksu 3.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

86195,34

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Novi Grad

VI Dodatne informacije

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju potrebe za dodatnim i novim radovima provede pregovarački postupak
sa izabranim ponuđačem pod uslovima definisanim u odredbi člana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1241-1-3-76-3-47/16
PODIJELI: