Izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju javne rasvjete

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPŠTINA RUDO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 338-1-3-1-20/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Rudo
Kontakt osoba: Gorada Čolić
Adresa: Đenerala D. D. Mihajlovića 41
Poštanski broj: 73260
Opština/Grad: Rudo
IDB/JIB: 4401463690005
Telefon: 058711164
Faks: 058711242
Elektronska po{ta: sorudo_fin@spinter.net
Internet adresa:www.opstinarudo.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: RUDO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete na području opštine
Rudo kroz model finansiranja iz uštede električne energije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa LED svjetiljkama
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
280.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Područje opštine Rudo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dati u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena izvođenja radova, učešće:80,00 %
2. Ušteda električne energije, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
16.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50 KM ‘iroračun
565-720-80000001-09 080 729124
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Prostorije opštineRudo
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Pojedinačne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na
telefon broj 058/711-800 kontakt osoba Gordana Čolić.
Tenderska dokumentacija će se dostaviti putem pošte na pisani
zahtjev potencionalnog ponuđača uz dostavljanje dokaza o uplati
naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00
KM koju treba izvršiti na ‘iro račun budžeta opštine Rudo
broj 565-720-80000001-09, šifra opštine 080, vrsta prihoda
729124 kod Bobar banke ad Bijeljina. Ukoliko se TD dostavlja
elektronskom poštom ne plaća se naknada.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Gordana Čolić
Adresa: Đenerala D. D. Mihajlovića 41
Poštanski broj: 73260
Opština/Grad: Rudo
Telefon: 058711800
Faks: 058711242
Elektronska po{ta: inslrudo@teol.net
Internet adresa:www.opstinarudo.com
(A-6184-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: