Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-459 Čelić - Koraj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH
CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-64/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog
kantona"
Kontakt osoba: Zemira Beširović
Adresa: Albina Herljevića 43
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4210123430009
Telefon: 035281500
Faks: 035282482
Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-459 Čelić -
Koraj", dionica: most na Gnjici - granica FBiH, od st. 0+ 470 do st.
0+950 L=480
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-459 Čelić -
Koraj", dionica: most na Gnjici - granica FBiH, od st. 0+ 470 do st.
0+950 L=480
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
171.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
171.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
R-459 Čelić - Koraj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM na broj računa
1321000311387371
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Albina Herljevića 43, Tuzla
(A- 9073-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: