Izvođenje radova na remontu rashladnog kompresorskog agregata

Izvor: eKapija.ba, 05.06.2014.

Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Broj: 07-4816/14

Modriča, 05.06.2014. godine.

POZIV ZA DOSTAVLjANJE PONUDA ZA REMONT RASHLADNOG KOMPRESORSKOG AGREGATA

Kompresorski agregat se sastoji od parne turbine WORTHINGTON T2 RA snage 370kW, jednostepenog reduktora COMELOR GVAH 475 i dvostepenog rashladnog kompresora WORTHINGTON BDC 22,5 x 12,75 x 8,5.

I Radovi na turbini:
- Kontrola lopatica rotora turbine, rukavaca ležajeva, rukavaca za grafitne prstenove i balansiranje rotora,

- Kontrola ležajeva turbine: zazora, nalijeganja, popravka (zamjena) po potrebi,

- Kontrola grafitnih zaptivnih prstenova, eventualna dorada ili zamjena,

- Pregled (baždarenje) regulatora broja okretaja i kontrola pužnog para za pogon regulatora,

- Izrada novog centrifugalnog izvrstioca i popravljanje stop ventila sa pripadajućim polugama,

- Kontrola spojnice turbina - reduktor i zamjena pohabanih dijelova te centriranje turbine prema reduktoru.

II Radovi na reduktoru:
- Kontrola nalijeganja ležajeva u ležištima i steznim jarmovima, popravka i zamjena po potrebi,

- Kontrola nalijeganja zubi pogonskog i gonjenog zupčanika, kontrola zazora zubi i osnog rastojanja.

- Kontrola uljne pumpe: rastavljanje kontrola zazora zubi provjera

- Kontrola i čišćenje sistema za hlađenje,

- Kontrola spojnice reduktor - kompresor. zamjena oštećenih dijelova i centriranje reduktora u odnosu na kompresor.
 

III Radovi na kompresoru
1. Pogonski mehanizam
- Kontrola glavnih ležajeva koljenastog vratila i ležajeva klipnjača. po potrebi dorada i zamjena,
- Kontrola koljenastog vratila i klipnjača,
- Kontrola sistema za podmazivanje, Kontrola (čišćenje) sistema za hlađenje. Kontrola ukrsnih glava.

2. Cilindri I i II stepena
- Kontrola košuljice cilindara, Kontrola klipa i klipnih prstenova,

- Kontrola klipne motke, zaptivča klipne motke i strugača ulja. Koitrola i čiščenje ventila,

- Kontrola rasteretnog sistema.

Opšti uslovi:
1. Pun naziv i adresa ponuđača, kontakt telefon. broj telefaksa, e-mail adresa i kontakt osoba,
2. Ovjerna kopija registracije ponuđača, ne starija od 3 mjeseca,
3. Kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika,
4. Potvrdao likvidnosti.
5. Potrebne dozvole i saglasnosti da je ponuđač osposobljen i može izvoditi radove iz ove oblasti.

Finansijsko-tehnički uslovi
1. Uslovi i način plaćanja,
2. Rok za izvođenje radova,
3. Garancija na izvedene radove,
4. Referenc lista izvedenih radova na ovim poslovima.
Remont je planiran u oktobru 2014. godine.


Ponudu poslati do 30.06.2014. godine u zatvorenoj koverti sa nazivom „ Za službu nabave - ponuda za remont rashladnog kompresorskog agregata" .


Kontakt osoba:

Bojan Tomić, maš. inž.

Tel: +387 53 822 397

Mob: +387 65 140 466

E-mail: bojant@modricaoil.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: