Izvođenje radova na sanaciji asvaltnih i makadamskih prometnica na području općine Usora

Datum objave: 22.08.2016. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

715-7-3-9-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA USORA
IDB/JIB 4218262600009
Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Usora

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

''Sanacija asvaltnih i makadamskih prometnica na području općine Usora''.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

''Sanacija asvaltnih i makadamskih prometnica na području općine Usora''.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Usora

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar za obavljanje profesionalne djelatnosti za pružanje usluge predmeta javne
nabave - aktualni izvod iz sudskog registara – čiji datum izdavanja nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja
ponude ili posebna izjava ili potvrda nadležnog organa organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu
djelatnost predmeta javne nabavke.
Ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice registrovana za obavljanje pružanja usluga predmeta javne nabavke, dokaz o registraciji
predstavlja ovjerena kopija odobrenje nadležnog organa o obavljanju djelatnosti.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

- Da nema blokiran račun kod poslovne banke,

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- Ponuđač mora predmetne radove pružati uz preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom
okoline i mjera energetske efikasnosti

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima


III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

26.8.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Administrativna zgrada općine Usora

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dario Katić
Adresa Sivša bb
Poštanski broj 74230 Usora (hp mo)
Općina/Grad Usora
Telefon (032) 893-479
Faks (032) 893-514
Elektronička pošta opcina.usora1@tel.net.ba
Internet adresa www.usora.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
715-7-3-9-3-9/16
PODIJELI: