Izvođenje radova na sanaciji građevinskog dijela TS–a: TTS Police, TTS Cerov Dolac, ZTS Grude 2, TTS Dole 1, TTS Mesihovina, TTS Budimiri i TTS Broćanac za potrebe Distribucije električne energije DP Jug – Pogon Grude

Datum objave: 22.09.2016. 14:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-3-1251-3-318/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija građevinskog dijela TS–a: TTS Police, TTS Cerov Dolac, ZTS Grude 2, TTS Dole 1, TTS Mesihovina, TTS Budimiri i TTS
Broćanac za potrebe Distribucije električne energije DP Jug – Pogon Grude


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija građevinskog dijela TS–a: TTS Police, TTS Cerov Dolac, ZTS Grude 2, TTS Dole 1, TTS Mesihovina, TTS Budimiri i TTS
Broćanac za potrebe Distribucije električne energije DP Jug – Pogon Grude

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

53.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TTS Police, TTS Cerov Dolac, ZTS Grude 2, TTS Dole 1, TTS Mesihovina, TTS Budimiri i TTS Broćanac, ZHŽ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sva plaćanja po ovom ugovoru izvršit će se temeljem ispostavljene mjesečne fakture, ovjerene od strane ovlaštene osobe
Ugovornog tijela.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče profesionalne sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46. Zakona, ponuditelji moraju biti
registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti u smislu članka 51. Zakona, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće minimalne
uvjete:
a) ponuditelj posjeduje uspješno iskustvo u izvođenju radova koji su isti ili slični kao radovi koji su predmet
konkretnog postupka nabave. Minimalan zahtjev ugovornog tijela po ovom kriteriju je uspješno iskustvo u realizaciji
najmanje 2 (dva) ugovora o izvođenju istih ili sličnih radova kao predmetni, koji su realizirani u posljednjih 5 (pet) godina i
čija pojedinačna vrijednost iznosi minimalno 50 % ukupno procijenjene vrijednosti ugovora. Pod sličnim radovima, ugovorno
tijelo podrazumijeva različite zanatske radove sukladno opisu troškovničkih stavki.
b) primjerena kadrovska osposobljenost za izvođenje predmetnih radova. Pod primjerenom kadrovskom
osposobljenosti Ugovorno tijelo podrazumijeva da ponuditelj raspolaže sa adekvatnim brojem djelatnika srazmjernim
predmetu nabave koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova i koji imaju potrebnu stručnu spremu za izvođenje
zanatskih radova iz predmeta nabave. Što se tiče kvalifikacija rukovodećeg osoblja, minimalni zahtjev ugovornog tijela je da
ponuditelj raspolaže sa 1 (jednim) dipl. ing. građevine sa najmanje (pet) godina radnog iskustva nakon stjecanja diplome;
c) primjerena tehnička opremljenost tj. ponuditelj raspolaže adekvatnom mehanizacijom i opremom potrebnom za
izvođenje radova sukladno opisu troškovničkih stavki.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

14.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 26.10.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Mile Budaka 106a, 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.
Tenderska dokumentacija dostavlja se na pisani zahtjev ponuditelja, na jedan od sljedećih načina koji zahtjeva ponuditelj:
- Osobno preuzimanje u prostorijama ugovornog tijela, uz obveznu prethodnu najavu na tel. 036 335 729
- Putem pošte - preporučena pošiljka s povratnicom običnom ili brzom poštom (u slučaju da se dostavljanje vrši brzo
m poštom troškove dostavljanja snosi ponuditelj).
- Putem elektronske pošte
Svi zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju, prije nego što je preuzmu (osim ukoliko je
objavljena na portalu javnih nabava). Uvid će se omogućiti svakom zainteresiranom ponuditelju koji dostavi pisani zahtjev,
na jedan od sljedećih načina koje zahtjeva ponuditelj:
- U prostorijama ugovornog tijela
- Dostavljanjem poštom preporučeno s povratnicom
- Dostavljanjem elektroničkom poštom u zaštićenom, nepromjenjivom obliku
ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-729
Faks (036) 335-773
Elektronička pošta zlatko.kvesic@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-1251-3-318/16
PODIJELI: