Izvođenje radova na sanaciji klizišta- odrona na lokalitetu Soukbunar br. 205-207 i Porodice Foht br. 86, Općina Centar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 209-1-2-1-195/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Verica Milinčić
Adresa:Kaptol3
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200141480000
Telefon: 033254941
Faks: 033226188
Elektronska po{ta: zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa:http://zik.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija klizišta- odrona.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija klizišta- odrona na lokalitetu Soukbunar br.205-207 i
Porodice Foht br.86, Općina Centar.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kaptol br.3, Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 14:15
Mjesto: Kaptol br.3, Sarajevo (mala sala)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Zavoda
za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br.3, soba 401, svaki radni
dan od 10-14h, uz obavezan pismeni zahtjev (prethodno dostavljen
fax-om na br. 226-188) i uplatnice na iznos od 30,00 KM, uplaćen a
depozitni račun Kantona ZIK br. 3380002210019263, vrsta
prihoda 722631, Opština 077, budžetska organizacija 2601001,
koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo. Tenderska
dokumentacija se može dostaviti i putem pošte na zahtjev
ponuđača.
ugovorni organ zadržava pravo obustaviti postupak dodjele
ugovora iz razloga navedenih u čl.12 ZJN, te ne snosi nikakve
troškove ponuđača u postupku javne nabavke.
(A-5829-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: