Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva, Opština Kostajnica i Opština Novi Grad

Datum objave: 14.09.2016. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2016.

Poziv za dostavljanje ponuda

 

Zemlja:  Republika Srpska / BiH

Projekat: Projekat hitnog oporavka od poplava

Broj kredita: 5529-BA

Naziv Ugovora: 

a) „Sanacija lokalnih puteva, Opština Kostajnica“ (Ponovljeni poziv) (broj ugovora: BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-048);

b) „Sanacija lokalnih puteva, Opština Novi Grad“ (Ponovljeni poziv) (broj ugovora: BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-060).

 

1. Republika Srpska/BiH je dobila kredit od Svjetske banke za potrebe troškova Projekta hitnog oporavka od poplava i namjerava da dio sredstava iskoristi za plaćanje po ugovorima:

a) „Sanacija lokalnih puteva, Opština Kostajnica“;

b) „Sanacija lokalnih puteva, Opština Novi Grad“;

 

2. Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU), pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, poziva podobne ponuđače da dostave zatvorene ponude za:

a) Ugovor broj BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-048 – izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva (dionice Mrakodol-Ribnjak, dionice Mrakodol-Crkva Svetog Vida, dionice Glušica-Crkva Svetog Vida-Brdar, dionice Brdari-STanii, dionice Zovik-Kuća Mladena Borojevića, dionice Podoška-Stara Podoška, dionice Kalenderi-Groblje, dionice Gumljani-Grublješići, dionice Petrinja-Barinac i dionice Gornja Slabinja-Kuća Drage Palije), u opštini Kostajnica, u vremenskom periodu oktobar-januar 2016. godine.

Ponuđači moraju ispuniti sljedeće kriterije:

- Odgovarajuće licence za izvođenje građevinskih radova;

- Odgovarajuće ključno osoblje (u skladu sa uslovima ponudbene dokumentacije);

- Odgovarajuća tehnička opremljenost (u skladu sa uslovima ponudbene dokumentacije);

- Najmanji dozvoljeni prosječni promet od građevinskih radova u jednoj od zadnje tri (3) godine: KM 2.300.000;

- Iznos likvidnih sredstava na raspolaganju: KM 250.000;

- Specifično iskustvo: izvedena najmanje dva (2) slična ugovora sa pojedinačnim iznosom od najmanje KM 600.000;

b) Ugovor broj BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-094 – izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva (Ravnice-Cerovica, Rudice-Čađavica 2-Velika Rujiška, Kršlje-Agići), u opštini Novi Grad, u vremenskom periodu oktobar-januar 2016. godine.

Ponuđači moraju ispuniti sljedeće kriterije:

- Odgovarajuće licence za izvođenje građevinskih radova;

- Odgovarajuće ključno osoblje (u skladu sa uslovima ponudbene dokumentacije);

- Odgovarajuća tehnička opremljenost (u skladu sa uslovima ponudbene dokumentacije);

- Najmanji dozvoljeni prosječni promet od građevinskih radova u jednoj od zadnje tri (3) godine: KM 600.000;

- Iznos likvidnih sredstava na raspolaganju: KM 65.000;

- Specifično iskustvo: izvedena najmanje dva (2) slična ugovora sa pojedinačnim iznosom od najmanje KM 155.000;

 

3. Procedura nadmetanja će biti provedena putem procedure nacionalnog nadmetanja (NCB) kao što je navedeno u smijernicama Svjetske banke: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting services under IBRD loans and IDA Credits&Grants, izdanje Januar 2011. godine („Smijernice za nabavke“), i otvorena je za sve podobne ponuđače kao što je to određeno u smijernicama za nabavke. Pored toga, molimo Vas da obratite pažnju na paragrafe 1.6 i 1.7 koji unapred određuju politiku Banke o sukobu interesa.

 

4. Zainteresovani podobni ponuđači mogu dobiti dodatne informacije u Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata; osoba: Saša Stojaković; i pregledati ponudbenu dokumentaciju u toku radnog vremena (od ponedjeljka do petka; od 8.00 – 16.00 časova) na dolje navedenoj adresi.

 

5. Kompletna ponudbena dokumentacija, na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj/BiH, može biti otkupljena od strane podobnih ponuđača nakon dostavljanja pismene prijave na dolje navedenu adresu i nakon uplate nepovratnog iznosa od KM 40,00 za svaki komplet dokumenata. Plaćanje ovog iznosa će biti izvršeno bezgotovinski na sljedeći račun:

Korisnik: Ministarstvo finansija RS

Broj računa: 562-099-81230182-41

Naziv računa: MIN. FIN. RS-RPN HITNI PROJEKAT OPORAVKA OD POPLAVA KREDIT IDA 55290, kod NLB Razvojne banke, Banja Luka. Dokumentacija će biti poslana putem pošte ili preuzeta lično od strane ponuđača.

 

6. Ponude moraju biti dostavljene na dolje navedenu adresu do:

Za ugovore pod sljedećim brojevima

a) BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-093 – do 3.10.2016., do 10.00 časova;

b) BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-094 – do 3.10.2016., do 11.00 časova;

Dostavljanje ponuda elektronskim putem neće biti dozvoljeno. Zakašnjele ponude će biti odbačene. Ponude će biti javno otvorene u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i bilo koga ko odluči da prisustvuje otvaranju ponuda, na dolje navedenoj adresi, prema sljedećem rasporedu:

Za ugovore pod sljedećim brojevima

a) BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-093 – 3.10.2016. u 10.00 časova;

b) BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-16-094 – 3.10.2016. u 11.00 časova;

 

7. Uz sve ponude mora biti dostavljena izjava o obezbjeđenju ponude.

 

8. Adresa koja se odnosi na gore navedeno je:

Za: Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

Adresa: VIII sprat, Kancelarija broj 22

Trg Republike Srpske 1

78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 338 352

+387 (0)51 338 736

Faks: +387 (0)51 338 857

e-mail: s.stojakovic@mps.vladars.net

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: