Izvođenje radova na sanaciji PP stepeništa u Sudu Bosne i Hercegovine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 437-7-3-4-218/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Jasmina Jašarević
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Radovi na sanaciji
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sanaciji PP stepeništa u Sudu Bosne i Hercegovine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo , kancelarija broj 43, protokol
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponudjač koji je zainteresovan za učešće u gore navedenoj
nabavci obavezan je lično, putem faksa ili maila dostaviti pismeni
zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ( bez naknade) sa
punim nazivom i adresom ponudjača, brojem telefona i telefaksa,
najkasnije do 14.04.2014. godinedo 15.00 sati. Nakon navedenog
roka, zahtjevi za preuzimanje se neće uzeti u razmatranje.
Obavezan je obilazak lokacije za koji je predviđena nabavka i
zakazuje se za 15.04.2014. godine u 12.00 sati, Zgrada Suda BiH,
Kraljice Jelene 88, Sarajevo, uz obaveznu pismenu najavu koju je
neophodno dostaviti putem faksa: 033/217-966, najkasnije do
15.04.2014. godine do 11.00 sati.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Jasmina Kulenović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033284562
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
(D-5220-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: