Izvođenje radova na sanaciji slijeganja trupa ceste, cesta M16.4, dionica: 001, Bugojno-Nević Polje, km 19+600

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-509/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Miralem Čebo , dipl.ing.građ., tel. 033/563 480,
Branka Mujezinović, dipl. ecc., tel 033/563 511
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa:www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M16.4, dionica: 001,
Bugojno-Nević Polje, km 19+600
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
- Pripremni radovi: raščišćavanje lokacije, signalizacija u toku
izvođenja radova,
- zemljani radovi :Iskop sa utovarom i odvozom na deponiju,
nabavka transport i ugradnja materijala za nasip,
- Obnova kolovoza:nabavka, transport i ugradnja tampona,
izrada asfaltnih slojeva, ugradnja ivičnjaka
- Armirački i AB radvi:izrada AB zida, betoniranje AB ploča,
nabavka i ugradnja betonskih gabiona
- Ostali radovi: bušenje i izrada mikrošipova, bušenje i izrada
geotehničkih sidara, horizontalna signalizacija, izrada zaštitne
ograde,demontaža, prepravka i ponovna montaža postojeće
elastično-odbojne ograde
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
119.650,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Cesta M16.4, dionica: 001, Bugojno-Nević Polje, km 19+600
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 kalendarskih dana od početka istih
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olakšice
u vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM,
- najmanji prosječni godišnji prihod koji je ponuđač ostvario na
izvođenju radova na sanaciji klizišta, sanaciji škarpi, sanaciji
slijeganja trupa ceste te izgradnji i održavanju cesta u posljednje
tri (3) godine u visini od 140.000,00 KM
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- uspješno iskustvo u ulozi glavnog izvođača u izvođenju
najmanje tri (3) ugovora na sanaciji klizišta, sanaciji škarpi,
sanaciji slijeganja trupa ceste te izgradnji i održavanju cesta od
kojih bar jedan vrijednosti veće od 140.000,00 KM u posljednje
tri godine;
- mogućnost da ponude kvalificirana lica odgovorna za
realizaciju Ugovora i to: voditelj građenja?diplomirani
inženjeri građevinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na
poslovima niskogradnje.
- posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehničkoj opremi za
realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
UVJET ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Počev od 22.04.2014 .godine uz potvrdu o uplati 30,00 KM i
prethodnu najavu svakim radnim danom.
Broj računa: 1540012000213884-Intesa Sanpaolo Banka dd BIH
Svrha doznake: otkup TD Radovi na sanacija slijeganja trupa ceste
M16.4, dionica: 001, Bugojno-Nević Polje,
Primalac: JP Ceste Federacije BIH Vrsta prihoda: 722565
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
usluga provede u skladu sa članom 11. ZJN.
(A-6069-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: