Izvođenje radova na spajanju objekta 1018 na toplovod kao i razvod centralnog grijanja unutar objekta na lokaciji Dubrave Tuzla

Datum objave: 09.09.2016. 08:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-3-167-3-190/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba gosp. Mirza Čizmić, gosp. Ivica Mišković
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na spajanju objekta 1018 na toplovod kao i razvod centralnog grijanja unutar objekta na lokaciji „Dubrave“ Tuzla


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na spajanju objekta 1018 na toplovod kao i razvod centralnog grijanja unutar
objekta na lokaciji „Dubrave“ Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45216200-6 Građevinski radovi na vojnim građevinama i objektima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u T.D.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59829,05

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija „Dubrave“ Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem
profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili
ovjerene kopije od strane nadležnog organa.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) da dostavi dokaz da dobavljaču nije blokiran 1 (jedan) od otvorenih transacijskih računa u zadnjih 12 mjeseci,
b) da je ukupan promet u posljednje 2 (dvije) godine (2014 i/ili 2015), odnosno od početka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, bio iznad 140.000,00 KM.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) uspješno iskustvo po realiziranim ugovorima najmanje 2 (dva) u predhodnih dvije (2) godine (2014.god. i/ili
2015.god.), čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženu radove;
c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito onom osoblju koje je angažirano na poslovima
nadzora i kontrole kvalitete, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;
d) prosječnan godišnji broj zaposlenih i broj rukovodećeg osoblja u posljednje 3 (tri) godine;
f) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će
privredni subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne


III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Ul. Hamdija Kreševljakovića 98, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Mirza Čizmić tel: 033/286-543, fax: 033/286-697, a za tehničke karakteristike je gosp. Ivica Mišković tel.
033/286-581.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-3-167-3-190/16
PODIJELI: