Izvođenje radova na uvezivanju objekata ZD RMU Breza u optički kablovski sistem JP EP BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. - ĐURĐEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-444/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Kontakt osoba: Sanela Mulić
Adresa: Đurđevik bb
Poštanski broj: 75272
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com
Internet adresa:www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
01-02-2-P/2014 - Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o.
Đurđevik u optički kablovski sistem JP Elektroprivreda BIH d.d. -
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički
kablovski sistem JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
240.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok za izvođenje radova je 120 (stotinudvadeset) dana od datuma
uvođenja u posao.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtjeva se.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Pisma autorizacije proizvođača opreme
b) Uspješno realizovana najmanje dva ugovora, u periodu 2011. -
2013. godina, iz oblasti projektovanja i realizacije optičkih
kablovskih sistema, u ukupnoj vrijednosti od 100.000 KM
c) Ponuđač je privredno društvo koje pored opštih ispunjava i
uslov da u radnom odnosu ima najmanje tri uposlenika od čega
najmanje jednog uposlenika elektrotehničke struke (Zakon o
rudarstvu, čl. 72)
d) Glavni projektant je uposlenik ponuđača, i to diplomirani
inženjer elektrotehnike, sa položenim stručnim ispitom iz
oblasti rudarstva i koji ima najmanje pet godina radnog
iskustva, od čega najmanje tri godine u privrednom društvu na
poslovima elektrotehničke struke (Zakon o rudarstvu, čl. 73)
e) Ponuđač ima na raspolaganju 1 (jednog) projektanta -
diplomirani inženjer elektrotehnike, sa najmanje 5 godina
radnog iskustva i položenim stručnim ispitom iz oblasti
elektrotehnike
f) Ponuđač ima na raspolaganju 1 (jednog) voditelja radova -
diplomirani inženjer elektrotehnike, sa najmanje 3 godine
radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim
ispitom iz oblasti elektrotehnike
g) Ponuđač ima na raspolaganju opremu za građevinske radove,
fuzioni splicer, OTDR sa predvlaknom, test set. Naprijed
navedena mehanizacija, oprema i alat može biti u vlasništvu
ponuđača ili se ista unajmljuje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 12.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakim radnim
danom u postorijama JP EP BiH d.d.- Sarajevo, Soba 305/IV u
periodu od 09.00-11.30 sati i od 12.30-15.00 sati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
01-02-2-P/2014 - Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o.
Đurđevik u optički kablovski sistem JP Elektroprivreda BIH d.d. -
Sarajevo
IBAN CODE: BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 01-02-2-P/2014 -
Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički
kablovski sistem JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sanela Mulić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751983
Faks: 033751780
Elektronska po{ta: sa.imamovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-7185-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: