Izvođenje radova sječe i izrade, lifranje oblovine, animalne vuče na kamionski put i na traktorske vlake, traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme, iznosu i slaganju cijepanog drveta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-3-1-255/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJP"Sarajevo-šume"d.o.o.Sarajevo
Kontakt osoba: Nevres Alispahić, dipl.ing.šum.
Adresa: Maršala Tita 7/2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200630090001
Telefon: 033219173
Faks: 033219172
Elektronska po{ta: saljovic@sarajevo-sume.ba
Internet adresa:www.sarajevo-sume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova sječe i izrade,lifranje oblovine, animalna vuča na
kamionski put,animalna vuča na traktorske vlake ,traktorska vuča
sa pripremom i bez pripreme,iznos i slaganje cijepanog drveta
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 7,00 KM sa uračunatim pdv-om
po jednom lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: M.Tita 7/II, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda za javnu nabavku radova broj:0103-1362-6/14-ne
otvaraj-sa naznakom lota-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo
šume" doo Sarajevo, ul. M. Tita 7/II Sarajevo. Tenderska
dokumentacija se može uplatiti na ‘iro račun broj:
161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd
Sarajevo.Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti
na uvid uplatnicu o izvršenoj uplati otkupa iste,odnosno pismenim
zahtjevom ponuđača tenderska dokumentacija biće poslata poštom
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Hojta-Presjenica", odjel:22/2
(sječa i izrada,lifranje oblovine,animalna vuča na kamionski put
cca 973 m3)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana zaključenja do 31.12.2015.g.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko",GJ "Hojta-Presjenica",odjel 22/2
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Hojta-Presjenica", odjel:26 i
27 (sječa i izrada,lifranje oglovine,animalna vuča na traktorske
vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje
cijepanog drveta cc 4.354 m 3)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
143.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana zaključenja do 31.12.2015.g.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ŠU"Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Hojta-Presjenica", odjel 26. i
27.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica",
odjel:45,46 i 47 (sječa i izrada, lifranje oblovine, animalna vuča na
traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme,
iznos i slaganje cijepanog drveta cca 13.449 m 3)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
451.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana zaključenja do 31.12.2015.g.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ŠU"Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel:
45.,46. i 47.
(A-9036-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: