Izvođenje završnih radova na mostu Sutina u Mostaru

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

GRAD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 413-1-3-1-93/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD MOSTAR
Kontakt osoba: Irena Dobroslavić
Adresa: ADEMA BUĆA 19
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227396110007
Telefon: 036500600
Faks: 036580032
Internet adresa:www.mostar.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Mostar
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Završni radovi na mostu Sutina u Mostaru
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje završnih radova na već izvedenoj AB konstrukciji mosta
u skladu sa projektom izrađenim od strane "Integra"d.o.o.Mostar.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
850.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Grad Mostar - lokalitet Sjevernog logora
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 30.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:10.6.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kralja Zvonimira br.14 (Đački dom)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se
kod:
Raiffeisen Bank d.d. BiH filijala Mostar
Broj transakcijskog računa: 1610200009950649
vrsta prihoda: 722632
opština: 180
svrha doznake: Javno nadmetanje - Završni radovi na mostu Sutina
uMostaru
- dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije
dostaviti uz zahtjev za preuzimanjem tenderske dokumentacije
- predstavnik ponuđača koji prisustvuje otvaranju ponuda treba
imati pismeno ovlaštenje ponuđača
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aner Peco
Adresa: Kralja Zvonimira br.14 (Đački dom)
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335419
Faks: 036335408
Elektronska po{ta: aner.peco@mostar.ba
Internet adresa:www.mostar.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Aida Šikalo
Adresa: ADEMA BUĆA 17
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036514046
Faks: 036514047
Internet adresa:www.mostar.ba
(A-7289-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: