Izvođenje zemljanih, betonskih i asfalterskih radova na rekonstrukciji lokalnog puta Ljenobud

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

FONDACIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ - ODRAZ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 553-1-3-1-36/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fondacija za održivi razvoj - Odraz
Kontakt osoba: Suad Corbo
Adresa: Obala Kulina bana 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200192390005
Telefon: 033277300
Faks: 033277301
Elektronska po{ta: tender@odraz.ba
Internet adresa:www.odraz.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Privreda i finansije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Ljenobud, II dionica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi uključuju zemljane, betonske i asfalterske radove.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
146.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Naselje Ljenobud, Općina Srebrenik
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Obala Kulina bana 18, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderski dokumenat se preuzima lično na adresi Ugovornog
organa ili putem pošte, nakon uplate iznosa od 50,00 KM na žiro
račun Fondacije za Održivi Razvoj Odraz br. 1610000031160776;
svrha uplate - tender 1170; kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo.
Dobavljači su dužni dostaviti pismeni zahtjev za izdavanje
tenderske dokumentacije sa osnovnim podacima (kontakt osoba,
e-mail, tel/fax) i kopiju uplatnice na fax: 033/277-301.
(A-5180-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: