Izvođenje zemljanih i asfalterskih radova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

VODOVOD, DRUŠTVO ZA VODOVOD I
KANALIZACIJU D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 184-1-3-1-49/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
Kontakt osoba: Alma Ombašić
Adresa: Mile Budaka 106
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227094700000
Telefon: 036334900
Faks: 036315016
Elektronska po{ta: pra-vod.mo@tel.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Mostar
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka zemljanih i asvalterskih radova
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Javna nabavka zemljanih i asvalterskih radova
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Trg Ivana Krndelja 40, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Navedena procjenjena ukupna vrijednost bez PDV-a okvirnog
sporazuma je na godišnjem nivou.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Alma Ombašić
Adresa: Trg Ivana Krndelja 40
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
Telefon: 036502721
Faks: 036502737
Elektronska po{ta: vodovod_mo@bih.net.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zemljani radovi pri sanaciji kvarova na postojećim instalacijama
vodovoda i kanalizacije
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Zemljani radovi pri sanaciji kvarova na postojećim instalacijama
vodovoda i kanalizacije.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljan opis i količina su dati u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
na period od dvije godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje grada Mostara
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Asfalterski radovi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Asfalterski radovi nastali nakon sanacije vodovodnih i
kanalizacionih cijevi u postojećim saobraćajnicama i asfalterski
radovi na novim površinama nakon polaganja vodovodnih i
kanalizacionih cijevi.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
detaljan opis i količina su dati u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
na period od dvije godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje grada Mostara
(A-8168-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: