Javna ponuda za preuzimanje akcionarima emitenta Bonel a.d. Banjaluka

Izvor: Glas Srpske, 24.05.2014.

"MONET BROKER" a.d. Banjaluka
Kralja Petra I Karađorđevića br.139, Banjaluka
Tel: 051/345-600
mail@monetbroker.com
www.monetbroker.com

Na osnovu Rješenja br. 01-UP-33-2129-17/14 od 3.3.2014. godine Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, a u vezi sa članom 4. stav 1. i članom 29. stav 3. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS" br. 65/08, 92/09 i 59/13), Dragan Milanović, adresa: Majdan bb, Mrkonjić Grad, kao Ponudilac objavljuje

JAVNU PONUDU ZA PREUZIMANjE
Akcionarima Emitenta "Bonel" a.d. Banjaluka, Veselina Masleše 23, Banjaluka, a kako slijedi:

1. Osnovni kapital Emitenta "Bonel" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Emitent) iznosi 6.347.534,00 KM, a podijeljen je na 6.347.534 redovnih (običnih) akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM.
2. Ponudilac, Dragan Milanović, adresa: Majdan bb, Mrkonjić Grad, na dan objave ove ponude za preuzimanje, vlasnik je 1.372.377 akpija Emitenta, koje su redovne akcije, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 1.372.377 glasova u Skupštini Emitenta, odnosno 21,62% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini Emitenta. Sa Ponudiocem. na osnovu Rješenja i u skladu sa članom 28. Zakona, zajednički djeluju sljedeća lica: Draženko (Dušan) Gloginjić, adresa: Sportska 57, Mrkonjić Grad, na dan objave ove ponude za preuzimanje, alasnik je 1.126.643 akcija Emitenta, koje-su redovne akcije, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 1.126.643 glasova u Skupštini Emitenta, odnosno 17,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini Emitenta. Lazo (Pero) Bajić, adresa: Podorugla bb. Mrkonjić Grad, na dan objave ove ponude za preuzimanje, vlasnik je 1.563.406 akcija Emitenta, koje su redovne akcije, klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 1.563.406 glasova u Skupštini Emitenta, odnosno 24,63% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini Emitenta. Željko (Nedeljko) Ćubić, adresa: Srpskih sokolova 7, Mrkonjić Grad na dan objave ove ponude za preuzimanje, vlasnik je 1.374.306 akcija Emitenta, koje su relovne akcije. klase "A", nominalne vrijednosti 1,00 KM. što predstavlja 1374.306 glasova u Skupštini Emitenta. odnosno 21,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skupštini Emitenta. Mladen (Dušan) Milanović. adresa: Majdan bb. Mrkonjić Grad. na dan objave ove ponude za preuzimanje ne posjeduje ni jeanu akciju Emitenta, nema namjeru sticati pomenute akcije, te po vlastitoj volji ne želi da učestvuje u ponudi za preuzimanje niti da se deponovane akcije raspoređuju na njegov račun.
Ponudilac i lica koja s njim zajednički djeluju ukupno imaju 5.436.732 akcije ili 85,65% glasova koje daju akcije Emitenta sa pravom glasa.
3. Ova ponuda se daje svim akcionarima Emitenta "Bonel" a.d. Banjaluka koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini Emitenta. Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini Emitenta, pod propisanim uslovima i uslovima objavljenim u ovoj ponudi.
4. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude Ponudilac se obavezuje da će platiti iznos od 0,30 KM. Ta cijena je utvrđena u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i predstavlja najvišu cijenu po kojoj je Ponudilac, odnosno žca koja s njim zajednički djeluju, sticao akcije Emitenta.
5. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka važenja ove ponude. Plaćanje će se vršiti preko NLB Razvojne banke a.d. Banjaluka, prenosom novčanih sredstava sa namjenskog računa Ponudioca, otvorenog kod ove banke, na račune ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije.-Za obezbjeđenje plaćanja deponovanih akcija u postužu preuzimanja, Ponudilac je pribavio neopozivu bankarsku garanciju kod NLB Razvojne banke a.d. Banjaluka, naplativu na prvi poziv u korist Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka.
6. Raspodjela akcija deponovanih u postupku preuzimanja Emitenta na Ponudioca i žca koja s njim zajednički DJeluju vrši se na sljedeći način: Dragan Milanović 25,00%, Draženko Gloginjić 25,00%, Lazo Bajić 25,00%, Željko Ćubić 25,00%. U slučaju da se u postupku preuzimanja akcija jedna ili više akcija ne mogu podijeliti ravnomjerno, raspodjela istih će se vršiti kako slijedi: u slučaju viška jedne akcije ista se raspoređuje na Dragana Milanovića. u slučaju viška dvije akcije iste se raspoređuju na Dragana Milanovića i Lraženka Gloginjića. u slučaju viška tri akcije iste se raspoređuju na Dragana Milanovića. Draženka Gloginjića i Lazu Bajića.
7. Berzanski posrednik Ponudioca je Brokersko-dilersko društvo "Monet broker" a.d. Banjaluka, sa sjedištem u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 139, 78000 Banjaluka.
8. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, ul. Sime Šolaje 1. 78000, Banjaluka.
9. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", s tim da rok počinje teći od dana objavljivanja.
10. Akcionar koji želi da prihvati ovu ponudu dužan je da akcije koje su predmet ove ponude deponuje kod depozitara, do isteka roka važenja ponude. Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da bilo kojem berzanskom posredniku ovlaštenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti daje cotpisan nalog za prihvatanje ove ponude koji sadrži: podatke o ponudi za preuzimanje, podatke o akcionaru, podatke o akcijama koje se deponuju, podatke o bankarskom računu ili štednoj knjižici akcionara i potpis akcionara. Obrazac naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje akcionar može preuzeti kod svih berzanskih posrednika ovlaštenih za po- slovanje sa hartijama od vrijednosti. Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude. Istekom roka važenja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu. Akcionar može povući deponovane akcije tako da berzanskom posredniku daje potpisan nalog za odustajanje od ove ponude koji sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude. Akcionar može povući deponovane akcije samo u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje ili ako ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje navedenom u ovoj ponudi. Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara ol prihvatanja ove ponude. Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija.
11. Ponudilac namjerava nastaviti obavljanje osnovne djelatnosti - maloprodaje obuće i pred- meta od kože i proširiti svoje poslovanje na veleprodaju, a u skladu sa mogućnostima i planiranim poslovnim politikama Društva. Društvo je najveći maloprodajni lanac obuće u Republici Srpskoj, a ostvarivanjem planiranih ciljeva namjerava obezbijediti ulazak na tržište Federacije Bosne i Hercegovine i postati lider na istom. S ciljem postizanja ekonomičnosti realno se nameće potreba za organizovanjem proizvodnog pogona, koji za posljedicu ima dodatno zapošljavanje radnika u proizvodnji. Namjera Ponudioca nakon okončanja postupka preuzimanja ovog Društva je obezbijediti nastavak trenda rasta, kako prihoda, tako i tržišne pozicije u cijeloj BiH. Ponudilac nema namjeru mijenjati sjedište Društva.
12. Ponudilac neće kupiti akcije Emitenta s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).
13. Ponudilac snosi sve troškove koji proizilaze iz ponude, bez obzira na rezultate preuzimanja, osim troškova prihvatanja ponude za preuzimanje, koje snose akcionari koji su prihvatili ponudu.
14. Za istinitost, tačnost i potpunost podataka objavljenih u ponudi za preuzimanje odgovorna su sva lica koja su učestvovala u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje.
15. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ponudi za preuzimanje solvdarno odgovaraju sva lica iz prethodne tačke.
16. Za sve dodatne informacije i objavdnjenja o Javnoj ponudi i načinu deponovanja akcija radi prihvatanja ponude i načinu isplate ponuđene cijene, obratite se Brokersko-dilerskom društvu "MONET BROKER" a.d. Banjaluka na telefon: +387 51 345 600, faks: +387 51 345 601.

 

Ponudilac Dragan Milanović

zastupan po punomoćniku:

"MONET BROKER" a.d. Banjaluka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: