Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini

Datum objave: 12.08.2015. 08:34 / Izvor: Dnevni list, 12.08.2015.

Na osnovu člana 3. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika bosanskohercegovačkih preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2015/2016 godinu („Službeni glasnik BiH" br. 63/15) člana 2.a Zakona o Vanjskotrgovinskojkomori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom 6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH" br.7/98,35/04), Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom F BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavljuje

 

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2015/2016. godini

 

Predmet Javnog konkursa/natječaja je raspodjela i dodjela 1917 dozvola/mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2015/2016. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa/ natječaja.

1. OPŠTA PODJELA NA KONTINGENTE I PODKONTINGENTE PO DJELATNOSTIMA I SUDIONICIMA

1.1. Ukupan kontingent od 1917 dozvola/mjesečno raspodjeljuje se po djelatnostima (prema njemačkoj nomenklaturi) na sljedeći način:

1.1.1. 760 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)

1.1.2. 440 dozvola/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)

1.1.3. 717 dozvola/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (montažerstvo, rudarstvo i druge djeiatnosti, u skladu sa Medudržavnim sporazumom - šifra 10,40,50 i 61)

 

1.2. Ukupan kontingent iz tačke 1.1. raspodjeljuje se na podkontingente po entitetima i poseban podkontingent na sljedeći način:

1.2.1.      976 dozvola/mjesečno za raspodjelu u Federaciji BiH, i to:

1.2.1.1.   388 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)

1.2.1.2.   220 dozvola/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)

1.2.1.3.   368 dozvola/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (šifra 10,40,50 i 61)

 

1.2.2.      529 dozvola/mjesečno za raspodjelu u Republici Srpskoj, i to:

1.2.2.1.   208 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)

1.2.2.2.   124 dozvole/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)

1.2.2.3.   197 dozvola/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (šifra 10,40,50 i 61)

 

1.2.3.      412 dozvola/mjesečno posebnog kontingenta za raspodjelu u VTK/STK BiH, i to:

1.2.3.1.   164 dozvole/mjesečno za oblast građevinarstva (šifra 60)

1.2.3.2.   96 dozvola/mjesečno za oblast izolaterstva (šifra 70)

1.2.3.3.  152 dozvole/mjesečno za oblast ostalih djelatnosti (šifra 10,40,50 i 61)

 

Kvota od 412 dozvola/mjesečno iz tačke 1.2.3. raspodjeljuje se u omjeru 2/3 za preduzeća iz FBiH i 1/3 za preduzeća iz RS, sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.

 

2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu/natječaju imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10,40,50,60,61 i 70 - po njemačkim propisima) koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

a. Za podkontingent iz tačke 1.2.1. - preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10, 40,50,60,61 i 70) koji su registrovani za izvodenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost-u BiH, sa poslovnim sjedištem na prostoru FBiH.

b. Za podkontingent iz tačke 1.2.2. - preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifra 10, 40,50,60,61 i 70) koji su registrovani za izvodenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa poslovnim sjedištem na prostoru RS

c. Za podkontingent iz tačke 1.2.3. - preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifra 10, 40,50,60,61 i 70) koji su registrovani za izvodenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.

 

Napomena:

Na Javni konkurs/natječaj obavezno se prijavljuju i preduzeća koja već koriste detašmane u SR Njemačkoj ili imaju od ranije odobrene ugovore za realizaciju u 2015/2016. i narednim detašmanskim gpdinama. Neprijavljivanje na Javni konkurs/natječaj povlači oduzimanje ranije dobivene kvote po odobrenim ugovorima iz prethodnih raspodjela.

Preduzećima koja u roku od 3 mjeseca od donošenja odluke komisije o raspodjeli ne otpočnu sa korištenjem dodijetjene kvote, dozvole će se oduzeti i dodijeliti ostalim učesnicima Javnog konkursa/ natječaja. Dodjeljene detašmane preduzeća ne mogu udruživati niti ustupati drugim preduzećima, a u slučajevima nekorištenja istih, nadležna komisija će izvršiti preraspodjelu detašmana drugim korisnicima-učesnicima Javnog konkursa/ natječaja. Preduzećima kojima se ovom raspodjelom dodijeli manji broj detašmana od onog kojeg su ostvarivali u prethodnoj detašmanskoj godini, korištenje će se uskladiti sa novodobivenim brojem dozvola.

 

Za ostvarivanje prava na učešće u raspodjeli detašmana preduzeća moraju ispunjavati sljedeće uslove:

2.1.1. Da je preduzeće kadrovski i tehnički osposobljeno za izvršenje preuzetih ugovora,

2.1.2. Da u skladu sa važećim propisima SR Njemačke ne postoje prepreke za angažman preduzeća iz BiH na realizaciji ugovora u SR Njemačkoj koje proizilaze iz odluka nadležnih organa SR Njemačke o zabrani njihovog rada u SR Njemačkoj,

2.1.3. Da imaju registrovano predstavništvo preduzeća u SR Njemačkoj,

2.1.4. Da je preduzeće koje se prijavljuje na Javni konkurs/natječaj aktivno na području BiH u okviru djelatnosti za koju konkuriše,

2.1.5. Da imaju minimum 15 stalno zaposlenih radnika na radovima u BiH iz okvira djelatnosti za koju konkurišu,

2.1.6. Za podkontingent iz tačke 1.2.3. - da je preduzeće građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti (šifre 10,40,50,60,61 i 70) registrovano za izvodenje radova u inostranstvu i čija je to osnovna djelatnost u BiH, sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH.

2.1.7. Da je preduzeće koji se prijavljuje na Javni konkurs/natječaj u potpunosti izmirilo sve obaveze po osnovu PDV-a, entitetskih poreza i doprinosa po osnovu PIO i zdravstvenog osiguranja radnika, te izmirene obaveze prema komorama po osnovu naknada za korištene detašmane zaključno sa 30.06.2015. godine.

Navedeni uslovi su eliminatorni za sve učesnike Javnog konkursa/natječaja.

 

3. Uz prijave na Javni konkurs/natječaj preduzeća su dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Rješenje ili ovjerenu kopiju Rešenja nadležnog suda o registraciji preduzeća u BiH, sa svim prilozima, ne starije od 3 mjeseca,

2. Ovjerenu kopiju registracije predstavništva Preduzeća u SR Njemačkoj (Gewerbe anmeldung),

3. Potvrdu da predstavništvo preduzeća u SR Njemačkoj ima ovlaštenog poreskog savjetnika u SR Njemačkoj (Steuerberater),

4. Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama predstavništva poslovnog subjekta u SR Njemačkoj, sa naznačenim poreskim brojem, izdata od nadiežnog organa - Finanzamt-a, ne starija od 2 mjeseca,

5. Ovjerenu kopiju završnog računa firme za 2014. godinu, predatu nadležnom poreskom organu,

6. Ovjerenu kopiju završnog računa za 2014. godinu predstavništva u SR Njemačkoj/potvrdu ovlaštenog računovođe o poslovanju u 2014. godini (preduzeća koja su imala poslovanje u SR Njemačkoj),

7. Potvrdu:

a) Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju obaveza po osnovu PDV-a,

b) poreske uprave entiteta, odnosno Distrikta Brčko o izmirenju poreskih obaveza, i doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, do 30.06.2015. godine, i

c) potvrdu entitetske komore o izmirenim obavezama po osnovu naknada za dozvole/detašman zaključno sa 30.06.2015. godine.

8. Referenc listu firme:

a) Vrijednost i vrsta izvedbenih radova na objektima u BiH u 2014. godini i prvom polugodištu 2015. godine (kopija ovjerenih situacija o izvedenim radovima) iz okvira djelatnosti za koju se konkuriše/ natječe,

b) Vrijednost i vrsta izvedenih radova na objektima u SR Njemačkoj u 2014. i prvom polugodištu 2015. godine, za preduzeća već angažovana u detašmanu.

9. Dokaze o kadrovsko-tehničkoj osposobljenosti:

a) Ovjerena Potvrda nadležnog organa o broju stalno uposlenih radnika u okviru djelatnosti, sa naznačenim kvalifikacijama, u 2014. i prvom polugodištu 2015. godine, ili ovjerene kopije Ml obrazasca. U skladu sa važećom Uredbom, konkurisati mogu preduzeća koja imaju minimum 15 radnika u stalnom radnom odnosu najmanje 3 predhodna mjeseca,

b) Ovjerena i potpisana izjava o tehničkoj opremljenosti preduzeća,

10. Njemačku licencu za svaku djelatnost za koju se potražuje detašman (Handwerskarte), za preduzeća koja izvode radove u SR Njemačkoj, a na koje se odnosi,

11. Potvrdu od ULAK-a, za preduzeća na koja se odnosi, a koja izvode radove u SR Njemačkoj

12. Licencu izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (samo za preduzeća iz RS-a i odnosna preduzeća Distrikta Brčko),

13. Preduzeća su dužna uz prijavu na konkurs/natječaj za dodjelu kvote na ime troškova obrade prijave priložiti i uplatnicu na: 200 KM za samostalno prijavljivanje na konkurs.

 

Uplatu izvršiti na račun:

a) Za preduzeća registrovana na području Federacije i odnosna preduzeća Distrikta Brčko:

Uplatu izvršiti u korist Privredne/Gospodarske komore FBiH, na račun

- UNICREDIT BANKA, br. računa 3383202200018791

Svrha doznake: prijava na Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana.

 

Prijave na Javni konkurs/natječaj za raspodjelu podkontingenata detašmana po tački 1.2.1. i 2/3 podkontingenta po tačci 1.2.3., sa traženom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta FBiH i odnosna preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/natječaja, na adresu:

PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FBiH, Komisija za detašman,

71000 SARAJEVO, Branislava Đurđeva 10/IV, sa naznakom za Javni konkurs/natječaj za detašmane.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

b) Za preduzeća registrovana na području Republike Srpske i odnosna preduzeća Distrikta Brčko:

Uplatu izvršiti u korist Privredne komore RS na račun:

562-099-00000797-43 NLB - Razvojna banka Banjaluka,

Svrha doznake: Prijava na Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana.

Prijave na Javni konkurs/natječaj iz podkontingenta po tačci 1.2.2. i 1/3 podkontingenta po tačci 1.2.3.., sa potrebnom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta RS i odnosna preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/ natječaja, na adresu:

PRIVREDNA KOMORA RS, 78000 BANJALUKA; Đure Daničića 1/2, sa naznakom za Javni konkurs/natječaj za detašmane.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

c) Napomena za podnošenje zahtjeva preduzeća registrovanih na području Distrikta Brčko:

Preduzeća registrovana na području Distrikta Brčko prijave na Javni konkurs/natječaj podnose jednoj od entitetskih komora po vlastitom opredjeljenju, prema uslovima, rokovima i na adresu utvrdenu za tu entitetsku komoru, a uplate za obradu zahtjeva takode treba izvršiti u korist računa Komore kojoj podnose zahtjev za dodjelu kontingenta detašmana.

 

4.  KRITERIJI ZA RASPODJELU DETAŠMANA

Prilikom odlučivanja o raspodjeli detašmana na preduzeća, nadležna komisija za detašman uzet će prvenstveno u ojazir kriterije koji proizilaze iz opštih uslova, a potom i posebnih kriterija, uvažavajući teritorijalnu i sektorsku uravnoteženost, zavisno od:

1. Ostvarenog prihoda u BiH i SR Njemačkoj u 2014. godini,

2. Ostvarenog poslovnog rezultata u BiH i SR Njemačkoj u 2014. godini,

3. Broja zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu u BiH u 2014. i prvom polugodištu 2015. godine,

4. Kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti,

5. Postignutim referencama u BiH i SR Njemačkoj

6. Iskorištenosti detašmana u SR Njemačkoj u prethodnoj detašmanskoj godini.

 

5. RASPODJELA KONTINGENTA

Prvostepenu odluku o prijavama učesnika na Javni konkurs/natječaj donosi Komisija za detašmane entitetskih privrednih komora, protiv koje učesnici na javnom konkursu/natječaju, mogu izjaviti žalbu i to u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

Žalba se podnosi putem entitetskih privrednih komora, a o istoj odlučuje drugostepena komisija pri Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

 

VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA

KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: