Javni konkurs za odobravanje sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja koji se odnose na provedbu energetskih programa

Izvor: Oslobođenje, 20.04.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

Na osnovu člana 29. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/13) i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za odobravanje sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja

 

1. Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava javnih ustanova iz oblasti obrazovanja za odobravanje sredstava koji se odnose na: provedbu energetskih programa.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podno{enje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju javne ustanove iz oblasti obrazovanja koje su upisane u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK za provođenje energetskih programa.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje se dostavljaju na posebnom obrascu i treba da sadrže:

1. naziv i opis projekta,

2. ciljevi projekta,

3. vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni ciljevi,

4. očekivani rezultati,

5. rok realizacije projekta,

6. površina korisnog prostora objekta na koji se odnosi projekt i

7. specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju). Neće se uzeti u razmatranje prijave javnih preduzeća:

- koja su dobila finansijsku pomoć od ovog ministarstva, ako nisu ispunila obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava i

- koja ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i koje ne razrade projekt kako je definirano članom 3. javnog konkursa.

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:

1. rješenje o upisu u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK,

2. uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. projekat (ovjeren i potpisan od podnosioca) na posebnom obrascu i

4. izvještaj o energetskom pregledu sa minimalno sljedećim sadržajem: trenutno stanje energetskih karakteristika objekta, potrošnje energije i energetskog menadžmenta, analiza mogućih mjera za povećanje energetske efikasnosti objekta, finansijska i ekonomska analiza mogućih mjera za povećanje energetske efikasnosti objekta i prijedlog optimalnih tehničkih mjera za povećanje energetske efikasnosti objekta.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za javne ustanove iz oblasti obrazovanja su:

- predložene mjere za provođenje energetskog programa iz energetskog pregleda do 40 bodova),

- rok realizacije projekta (do 30 bodova) i

- površina korisnog prostora objekta na koji se odnosi projekat (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja daje komisija imenovana od strane ministra.

 

7. Opće odredbe

Javne ustanove iz oblasti obrazovanja imaju pravo na javni konkurs prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se javnoj ustanovi iz oblasti obrazovanja može odobriti za projekat je 250.000 KM.

 

Prijave se predaju na adresu:

Tuzlanski kanton

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Pisarnica Vlade TK

(Bosne srebrene br. 119, Tuzla),

(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS JAVNIM USTANOVAMA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA -NE OTVARATI")

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim ustanovama iz oblasti obrazovanja zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će bili objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: